ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀՈԴՎԱԾԱՇԱՐ

Մատիկյան Հ., «Երեխա» հասկացույթը կրոնական հայեցակարգում>>, ՀՀԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, հ. 14, Գյումրի, 2011, էջ 135-139:

Մատիկյան Հ., Անգլիական և հայկական լեզվամշակույթներում երեխա կոնցեպտի միքանի հարցերի շուրջ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԳՊՄԻ, 28-29 նոյեմբերի, Գյումրի, 2012, էջ 186-191:

Մատիկյան Հ. Հ., <<Երեխա>>հասկացությունն անգլալեզու և հայկական ցանկության բանաձևերում (օրհնանքներ և անեծքներ), Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, հ.16, Գյումրի, 2013,էջ 189-194:

Մատիկյան Հ. Հ., Օրորոցայինը որպես տեքստ, Հասկեր մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, 4, Երևան, 2014-2015, էջ 43-65:

Մատիկյան Հ. Գերբնական կերպարները անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում, Գիտական տեղեկագիր,Պրակ Բ,Գյումրի, 2014, էջ 111-120:
Մատիկյան Հ. Հ., Օրոր ասացի կերպարը անգլալեզու և հայկական բանահյուսական օրորոցային տեքստերում, ՇՀՀԿ Գիտական աշխատություններ, հ. 18, Գյումրի, 2015, էջ 204-209:
Մատիկյան Հ., Child/ երեխա բաղադրիչները բառային բարդություններում, Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, (2014 թ. հոկտեմբերի 29-31), էջ 169-172:

Մատիկյան Հ. Հ., Child / երեխահասկացությունովվերաիմաստավորվածկառույցներանգլերեն և հայերենլեզվամշակույթներում, <<Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում>>խորագրով ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովինյութեր, (2015թ. նոյեմբեր 11-13) II Երևան, Տնտեսագետ, էջ 210-215:

АрутюнянА.Г.,МатикянА.Г., КАРС-АЛЕКСАНДРАПОЛЬ:АШУГСКИЕТРАДИЦИИ Kars-Alexandrapol: Ashugh Traditions,Уфа,РИОИЦИПТ,2016,стр. 9-14.
Matikyan H. Personification as a major trope of lullaby texts.Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան, Գիտականտեղեկագիր, Գյումրի, 2016, էջ41-48:
Մատիկյան Հ. Հ.,Օրորոցայինը՝ մանկական բանահյուսության այլ տեքստերի համապատկերում, ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով՝«Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» /հանձ. է տպագրության/:

Մատիկյան Հ. ,Մանուկներին հասցեագրված տեքստերը աշուղական բանարվեստում, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ, հ.19, Գյումրի, 2016, էջ 281-286:

Մատիկյան Հ. Հ., Child/երեխա հասկացույթով վերաիմաստավորված կառույցներ անգլերեն և հայերեն լեզվամշակույթներում, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի <<Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն>> միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 398-400:

Մատիկյան Հ. Հ., Գերբնական կերպարները անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում, <<Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում>>գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 13-14 մայիսի, 2014, էջ 37-38

Մատիկյան Հ. Հ., Քնամուտի տեքստերը մանկական բանահյուսության այլ ժանրերի համատեքստում,<<Քունը և երազը հեքիաթում>>խորագրով գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, նոյ. 27-28, 2015թ. Երևան, էջ 38-39:

Մատիկյան Հասմիկ, Օրորոցային տեքստի կառուցվածքը, <<Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր>> 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների դրույթներ, 24-25 սեպտեմբերի, Գյումրի,2016, էջ 338-341:

Մատիկյան Հ., Թագավորի կերպարը անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում/ Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում/, 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, նոյեմբերի 18-19, 2016, էջ 28-29:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017