ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀՈԴՎԱԾԱՇԱՐ

Մատիկյան Հ., «Երեխա» հասկացույթը կրոնական հայեցակարգում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 14, Գյումրի, 2011, էջ 135-139:

Մատիկյան Հ., Անգլիական և հայկական լեզվամշակույթներում երեխա կոնցեպտի միքանի հարցերի շուրջ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԳՊՄԻ, 28-29 նոյեմբերի, Գյումրի, 2012, էջ 186-191:

Մատիկյան Հ. Հ., «Երեխա» հասկացությունն անգլալեզու և հայկական ցանկության բանաձևերում (օրհնանքներ և անեծքներ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ.16, Գյումրի, 2013,էջ 189-194:

Մատիկյան Հ. Հ., Child/երեխա հասկացույթով վերաիմաստավորված կառույցներ անգլերեն և հայերեն լեզվամշակույթներում, «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 398-400:

Մատիկյան Հ. Գերբնական կերպարները անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում, Գիտական տեղեկագիր,Պրակ Բ,Գյումրի, 2014, էջ 111-120:
Մատիկյան Հ. Հ., Օրորոցայինը որպես տեքստ, Հասկեր մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, 4, Երևան, 2014-2015, էջ 43-65:
Մատիկյան Հ., Child/ երեխա բաղադրիչները բառային բարդություններում, Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան, (2014 թ. հոկտեմբերի 29-31), էջ 169-172:
Մատիկյան Հ. Հ., Գերբնական կերպարները անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում, «Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում» գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 13-14 մայիսի, 2014, էջ 37-38
Մատիկյան Հ. Հ., Օրոր ասացի կերպարը անգլալեզու և հայկական բանահյուսական օրորոցային տեքստերում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 18, Գյումրի, 2015, էջ 204-209:
Մատիկյան Հ. Հ., Քնամուտի տեքստերը մանկական բանահյուսության այլ ժանրերի համատեքստում, «Քունը և երազը հեքիաթում» խորագրով գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, նոյ. 27-28, 2015թ. Երևան, էջ 38-39:
Մատիկյան Հ., Մանուկներին հասցեագրված տեքստերը աշուղական բանարվեստում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ.19, Գյումրի, 2016, էջ 281-286:

АрутюнянА.Г., МатикянА.Г., КАРС-АЛЕКСАНДРАПОЛЬ: АШУГСКИЕ ТРАДИЦИИ Kars-Alexandrapol: Ashugh Traditions, Уфа, РИОИЦИПТ, 2016, стр. 9-14.

Matikyan H. Personification as a major trope of lullaby texts. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան, Գիտական տեղեկագիր, Գյումրի, 2016, էջ41-48:

Մատիկյան Հ., Օրորոցային տեքստի կառուցվածքը, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, 24-25 սեպտեմբերի, Գյումրի, 2016, էջ 338-341:

Մատիկյան Հ., Թագավորի կերպարը անգլիական և հայկական օրորոցային տեքստերում/ Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում/,8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, նոյեմբերի 18-19, 2016, էջ 28-29:

Մատիկյան Հ. Հ., Օրորոցայինը մանկական բանահյուսության այլ տեքստերի համապատկերում, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՏՀ, Եր., «Տնտեսագետ», 2017, էջ 375-380:

Մատիկյան Հ.Հ., Օրորոցայինը և աղոթքը՝ որպես քնամուտի տեքստեր անգլերենում և հայերենում, «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 232-239:

Մատիկյան Հ. Հ., Լեզվական մշակույթը օրորոցային տեքստերում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի /հունիսի 15-16, 2017/ զեկուցումների ժողովածու, Եր., 2017, էջ 249-259:
Матикян А. Некоторые особенности мотивов колыбельных песен кавказских народов, Материалы международной научной конференции “Роль северо-кавказских городов в со­циаль­­но-экономическом и историко-культурном развитии Кавказа»,Грозный,2017,с.196-198.
Матикян А. Особенности языкого мышления колыбельных текстов. Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Р.Магомедова, сборник статей, Махачкала, 2017, С. 170-172.
Matikyan H.H. Lullaby text in the context of ashough art,  Наука и образование в современной конкретной среде: материалы IV Международной научно-практической конференции (Уфа, 27-28 февраля 2017г.)/ отв. Ред. О.Нигматуллин, Уфа, 2017,   с. 187-189.
Մատիկյան Հ. Հ., Տիկնիկը որպես մանկանոցի անձնավորված կերպար, «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 33-37:
   

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN