ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ջրերի զավակի պաշտամունքի արտացոլումը սեպագրային մի քանի տեղանուններում (Ս.Պետրոսյանի, Ծ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. I, Գյումրի, 1998, էջ 76-83:

Եռյակ բնակավայրերի համակարգը հին Հայաստանում և Ռուսիայում (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. II, Գյումրի, 1999, էջ 132-143:

Հովհաննես-Սմբատի թագավորության երեք բաղադրամասերի շուրջ (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 3, Գյումրի, 2000, էջ 97-101:

Պաշտամունքի հետքերը միջնադարյան Անիում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 97-101:

Ավանդական Վաղարշակի պատմական ու վիպական նախատիպերի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 5 Գյումրի, 2002, էջ 136-142:

Երվանդ Վերջինի ռազմական բնույթի շինարարության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 4, Գյումրի, 2003, էջ 65-71:

Արշակ թագավորի օրոք տեղի ունեցած «բուլղարական» գաղթի մասին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական վեցերորդ գիտ. նստ. նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 33-35:

Երվանդյան Մեծ Հայքի չորս ծայրամասերի հարցի շուրջ (մ.թ.ա. IV դարի վերջ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 19-26:

Հայոց Արտավան (Արդոատես) թագավորը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխաություններ», հ. VIII, Գյումրի, 2005, էջ 38-43:

Հայաստանի հյուսիսային կողմնակալությունը ըստ հայ և օտար աղբյուրների, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժող., Նվիրվում է հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, Գյումրի, 2005, էջ 100-104:

Պոնտոսի արքայական և Գուգարքի բդեշխական տոհմերի ազգակցության շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 13-17:

Երվանդավանի ճակատամարտը և դրա հետևանքները, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 66-73:

Երվանդունի-Բագրատունի հակամարտության պատմական հենքը, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստ. նյութերի ժողովածու, Նվիրվում է ՀՀ անկախության 15-ամյակին, Գյումրի, 2007, էջ 188-192:

Երվանդունյաց դարաշրջանի Հայոց վերջին քրմապետը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10, Գյումրի, 2007, էջ 36-42:

Հայոց Արշամ թագավորը (գործունեության ուրվագիծ), (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստ. նյութերի ժողովածու, Նվիրվում է ՀՀ անկախության 15-ամյակին, Գյումրի, 2007, էջ 198-201:

Հայաստանի սատրապ Օրոնտես-Երվանդի փոխհարաբե­րությունները դիադոքոսների հետ, Հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու (Գյումրի, ԳՊՄԻ, 10-11 դեկտեմբերի, 2007), Գյումրի, 2008, էջ 163-166:

Երվանդ Վերջինի քաղաքական մեկուսացումը և վախճանը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008, էջ 90-95:

Արշակ անվան Հայաստանում կիրառվելու ժամանակի և ոլորտի մասին, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2009, պրակ 2, էջ 25-28:

Արշամ անունով թագավորների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2009, էջ 108-112:

Սեպագրային Durubani/հայերեն տորբան (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՎՊՄԻ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Վանաձոր, 2009, էջ 65-70:

Օրոնտես-Երվանդի հակամակեդոնական գործունեության արտացոլումը Մովսես Խորենացու երկում, ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 71-78:

Քարթլիս ցխովրեբա՚-ն Հայոց Արշակ թագավորի մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատր 13, Երևան, 2010, էջ 42-47

Կարմիրբլուրյան DAMAR.UTU և Կուեռա-Կուառ աստվածությունների առնչությունների մասին (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 65-71:

Անին և Երվանդունիները (Ս.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), «Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն» խորագրով միջազգային գիտաժողով, նոյեմբերի 15-17, Երևան

Դիցական գլխավոր եռյակը Երվանդական և Արտաշիսյան Հայաստանում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատր 15, Երևան, 2012թ., էջ 21-26:

Օրոնտես - Երվանդը Հայաստանի անկախության վերականգնող, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատր 17, Գյումրի, 2014թ., էջ 77-83:

Մի մանրանկարի նորովի մեկնաբանման փորձ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատր 18, Գյումրի, 2015թ., էջ 62-69:

Շիրակում և Վանանդում օձի և օձամանուկի պաշ-տամունքի շուրջ, համահեղինակությամբ Ս.Պետրոսյանի, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի«Գիտական աշխատություններ», հատոր 19, Գյումրի,2016, էջ 150-158:

Օրոնտես-Երվանդի ռազմական և վարչական միջոցառումները Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 20, Գյումրի, 2017, էջ 113-120:

Այգի-պարտեզներ և սրբավայր-արգելանոցներ Հին Արևելքում և Հայաստանում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատր 21, Գյումրի, 2018թ., էջ 77-83:
   

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023