ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ծննդավայրիցս դեպի Տեր Զոր, Քաջունի Ղարագյոզյանի հիշողությունները, Գյումրի, «Էլդորադո» 2004, 96 էջ:

Հուշեր անցյալից, Հայրապետ Տոնոյանի հիշողությունները, Մեծ եղեռն վերապրածները, Գյումրի, «Էլդորադո» 2006, 80 էջ 150:

1915թ. Բիթլիսյան ողբերգություն, Միհրան Ղազարյանի հուշապատումը, Մեծ եղեռնը վերապրածները, Գյումրի, «Դպիր», 2008, 312 էջ:

Ավագյան Ի.Է., «Պատմական Շիրակը սկզբնաղբյուրներում», Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2015, 77 էջ:

Ավագյան Ի.Է., Հիշողություն մեր ընտանիքի պատմության մի քանի պահերից, «Մեծ եղեռնը վերապրածները» մատենաշար, պր. 4, Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2015, 120 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Ս.Տեր-Մարգարյան /ԿԱԹ/, Ի. Ավագյան, «Սև բերդ» հուշարձանի բնակատեղին և դամբարանադաշտը, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2000, էջ 9-11:

Ս.Տեր-Մարգարյան, Ի.Ավագյան, «Սև ամրոց» հուշարձանի ուշ անտիկ դամբարանադաշտը, Զեկուցումների հիմնադրությթներ, Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Քրիստոնեության 1700-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Հայաստան, Երևան, 2001, էջ 24-26:

Ի.Ավագյան, Սև ամրոց հուշարձանի դամբարանադաշտը: Հայաստանի հնագույն մշակույթը, Տելեմակ Խաչատրյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, Մուղնի, 2003, էջ 128-134:

Ի.Ավագյան, Սոսե մայրիկի նորահայտ նամակի և լուսանկարի շուրջ, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2004, էջ 50-52:

Ի.Ավագյան, Սեբաստիայի որբանոցից՝ Մայր Հայաստան, /Քաջունի Ղարագյոզյանի հիշողությունները/, Մեծ եղեռն-90: Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր, 2005, էջ 134-139:

Ի.Ավագյան, Հակոբ Կարանյանի մի հնագիտական հավաքածուի մասին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 2007, էջ 34-40:

Ի.Ավագյան, Պատահական գտածոների հավաքածու Լենինականից, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության անկախության 15-ամյակին, Նյութերի ժողովածու, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր, 2007, էջ 155-159:

Ի.Ավագյան, Բիթլիսի գրավումը Զորավար Անդրանիկի կողմից Միհրան Ղազարյանի հուշերում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու Գյումրի, ԳՊՄԻ, 10-11 դեկտեմբերի, 2007 թ., ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, Դպիր 2008, էջ 131-135:

Ի.Ավագյան, Էրիախի երկրի տնտեսությունը, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն, Երեւան 2010, էջ 128-134:

Ի.Ավագյան, Կրոնապաշտանմունքային պատկերացումները Շիրակում Ք.ա. VIII-VIդդ,, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության Անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, ԳՊՄԻ 13-14 դեկտեմբերի 2010թ., Երեւան «Վան Արյան» հրատ., 2011, էջ 132-136:

Ի.Ավագյան, Ճանապարհներ Էրիարխի երկրի,, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, նվիրվում է Հայաստանի հանրապետության Անկախության 20-ամյակին, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան Պետական մանկավարժական ինստիտուտ,, Գյումրի, ԳՊՄԻ 28-29 նոյեմբերի, 2011թ., Գյումրի «Էլդորադո» հրատ., 2012, էջ 320-325:

Ի.Ավագյան, Շիրակի երկրագործությունը եւ անասնապահությունը Ք.ա. VIII-VIդդ., ՀՀ եւ ԼՂՀ անկախության 20-ամյակին նվիրված համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները եւ Հայաստանի մարտահրավերները» հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի պետական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, Դպիր, Գյումրի, 2012, էջ 280-284:

Ի.Ավագյան, Շիրակի վարչական բաժանումը Ք.ա. VIII-VIդդ,, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 15, Երևան, 2012, էջ 39-47:

Ի.Ավագյան, Էրիախի երկրի կրոնը, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 16, Երևան, 2013, էջ 63-71:

Ի.Ավագյան, Շիրակում պեղված ուրարտական գոտիների զարդամոտիվների շուրջ, «Պատմամշակութային ժառանգություն եւ արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի 4-6 հոկտեմբերի, 2013, Երեւան, «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 5-8:

Ի. Ավագյան, Ուրարտական շրջանի շիրակյան գոտիների զարդամոտիվները, Մշակույթների երկխոսություն, Հայաստանը և համաշխարհային մշակույթը միջազգային VII գիտաժողով, 15-17 ապրիլի, գիտական հոդվածների ժողովածու, Գյումրի, «Հայաստան», 2013, էջ 188-193։

Ավագյան Ի.Է., Շիրակից հայտնի ուրարտական դարաշրջանի գոտիների զարդամոտիվների շուրջ, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 18, 2015թ., էջ 70-82:
Ի. Ավագյան, Մեր գնդի նահանջը (Հովհաննես Թռչունյան-Հովհաննիսյանի հուշապատումը),         ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)», 1-2 հոկտեմբերի, 2014, միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Եր., 2015, էջ 65-75:
Ի. Ավագյան, Աղասի Ալեքսանի Մակարյանի հուշապատումը (Հիշողություն մեր ընտանիքի  պատմության մի քանի պահերից), «Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից` հատուցում», 15-16 հոկտեմբերի, 2015, միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,  2015, էջ 344-348:

Ի. Ավագյան, Շիրակի վարչական բաժանումը Ք.ա. VIII-VI դդ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, «Հայկական լեռնաշխարհ» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2015 մարտի 24-25 (Նվիրված Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին), Եր., 2015, էջ 357-369:

Ի. Ավագյան, Պատահական գտածոներ Շիրակի Սպանդարյան գյուղի դամբարանադաշտից, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» միջազգային իներորդ գիտական  նստաշրջանի նյութներ, Եր., «Գիտություն», 2016, էջ 14-17:
Ի. Ավագյան, Հ.Հմայակյան, Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած Գևորգ Հմայակյանի «Իմ կյանքը» հուշապատումը և Մեծ եղեռնը արտացոլող «Թզբեհը» ստեղծագործությունը, «ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Հ. Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված գիտաժողով» (12-14 հոկտեմբերի 2016), գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., «Ասողիկ», 2016, էջ 7-21:
Ի. Ավագյան, Պատահական գտածոներ Շիրակի Սպանդարյան գյուղի դամբարանադաշտից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոն, Գիտական աշխատություններ, հատոր 19,  2016, Եր., «Գիտություն», 2016, էջ 258-263:
И.Э. Авагян, А.Г. Оганниссян, Россия и русские в первой мировой войне-воспоминания пережившего Армянский геноцид Россия и русские в первой мировой войне-воспоминания пережившего Армянский геноцид, Стратегии и тренды развития науки в современных условиях, Материалы III Международной научно-практической конференции (Уфа, 15-16 февраля 2017г.), Уфа, «Ника», 2017, с. 36-40.
И.Э. Авагян, А.Г. Оганниссян, Судьба армянской диаспоры дербента и депортированных армян в воспоминаниях очевидца (1918-1920гг.), Четвертые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича (12 апреля 2017г.), сборник статей, Махачкала, 2017, с. 19-22.
И.Э. Авагян, А.Г. Оганниссян, Крепость Александрополь-Кавказский форпост Российской империи, Роль северо-кавказских городов в социально-экономическом и историко-культурном развитии Кавказа, Материалы Всеросийского историко-этнографического форума, посвяшенного 200-летию основания г. Грозного, 3 октября, 2017, Грозный, 2017, с. 16-24.
Ի. Ավագյան, Տարալեզու բառերի և արտահայտությունների համատեղումն ու բաշխվածությունը Գևորգ Հմայակյանի հուշերում և ստեղծագործություններում, Լեզու, խոսք, իրականություն (գոյաբանական, իմացաբանական հայեցակերպեր) միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2017, էջ 314-324։
Ի. Ավագյան, Եվս մեկ ուրարտական սկզբնաղբյուր Էրիախի երկրի մասին, Ջահուկյանական ընթերցումներ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, հունիսի 15-16, 2017, Եր., 2017, էջ 34-52։

Ի. Ավագյան, Ուրվագծեր Ալեքսանդրապոլի պատմամշակութային դիմագծից, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 20, 2017թ., էջ 70-82:

И.Э. Авагян, А.Г. Оганниссян, Несколько воспоминаний о сталинских репрессиях, Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и в Верхнем Приобье (археолпгия, этнография, устная история), 2017г, Выпуск 13, Горно-Алтайск, 2018, с. 104-113.

Ի. Ավագյան, Ուրվագծեր Ալեքսանդրապոլի պատմամշակութային դիմապատկերից (մասն II), ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 21, 2018թ., էջ 158-167:

Գյումրու Հին գերեզմանոցը  որպես մշակութային պահպանական միավոր, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 21, 2018թ., էջ 195-210:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023