ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Ալեքսանյան Կ., Ալեքսանդրապոլի գավառի գրավումը թուրքերի կողմից 1920 թվականին, Երիտասարդ գիտաշխատողների հոդվածների ժողովածու , Հայոց պատմության հարցեր, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատարակչություն, Երևան 1997, 75-87:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկյան Հեղկոմի գործունեությունը 1920թ. նոյեմբեր-1921 թ. հունվարին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական  աշխատություններ», հատոր 1, Եր., 1998 , էջ 117-125:

Ալեքսանյան Կ.,Մայիսյան ապստամբության պատմությունից ,ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 3, Երևան, 2000, , էջ121-128

Ալեքսանյան Կ.,1919-1921թթ. Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչատարածքային կառուցվածքի և բնակչության հարցի շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 48-50:

Ալեքսանյան Կ.,Տեղական կառույցների օգտագործման թուրքական քաղաքականությունը Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918-1921թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, Գյումրի, 2005 ,էջ 49-52:

Ալեքսանյան Կ.,Թուրքիայի ցեղասպանության քաղաքականության շարունակությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 1, Երևան, 2005, էջ 18-25:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի գավառը խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական  աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի 2006,էջ 38-41:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2007, էջ 144-147:

Ալեքսանյան Կ., Արևմտահայ գաղթականությունը Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918-20թթ., ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերրորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 108-114:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի հասարակական կազմակերպությունների որբախնամ գործունեությունը 1915-18թթ. Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 118-123:

Ալեքսանյան Կ.,Կրթական գործի կազմակերպումն Ալեքսանդրապոլի գավառում1918-1920թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր10, Գյումրի 2007, էջ 65-69:

Ալեքսանյան Կ.,Խորհրդային իշխանության ամրապնդումը Ալեքսանդրապոլի գավառում (1921թ.ապրիլ-դեկտեմբեր) փաստաթղթերի հավաքածու.  Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 1, Երևան, 2008, էջ 73-91:

Ալեքսանյան Կ.,Արևմտահայ գաղթականներն Ալեքսանդրապոլի գավառում Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին/փաստաթղթերի հավաքածու/, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 2, Երևան, 2008, էջ 40-56:

Ալեքսանյան Կ.,Տեղական իշխանության մարմինների ընտրություններն Ալեքսանդրապոլի գավառում /1919թ մայիսի 4/ , ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական  աշխատություններ», հատոր.11, Գյումրի 2008 , էջ 62-65:

Ալեքսանյան Կ.,ՙՀայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում: Հայաստանի Հանրապետության անկումը՚ թեմայի ուսուցումը ժամանակակից մեթոդներով: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ,Հայաստանի ազգային արխիվ, Երևան, 2008:

Ալեքսանյան Կ.,Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական և Ալեքսանդրապոլի տեղական իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունները 1918-20թթ, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու, Գյումրի 2008, էջ 60-65:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի գավառը թուրքական բռնազավթման շրջանում/ 1920-21թթ. //փաստաթղթերի հավաքածու/, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 2, Երևան, 2009, էջ 123-143:

Ալեքսանյան Կ.,Թուրքիայի հակահայ քաղաքականության դրսևորումները /1921թ. ապրիլ-հոկտեմբեր/, ՀՀ ԳԱԱ, ՇՀՀԿ «Գիտական  աշխատություններ», հատոր12, Գյումրի 2009, էջ 70-75:

Ալեքսանյան Կ.,Գաղթականական դպրոցներն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1915-17թթ. ԳՊՄԻ 75 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Գյումրի 2009, էջ 92-95:

Ալեքսանյան Կ.,Կրթական բարեփոխումներ, առկա հիմնախնդիրներ,ԳՊՄԻ 75 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2009, էջ173-177

Ալեքսանյան Կ.,Գյումրի, քաղաքը և մարդիկ, հեղինակային կոլեկտիվ, Գյումրի 2009, էջ 454, էջ 51-93:

Ալեքսանյան Կ.,Պետրոս Մոճոռյանի հուշերը Կովկասի կառավարչապետ Գրիգոր Գոլիցինին ահաբեկելու մասին, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան 2010 թիվ 1, էջ121-128

Ալեքսանյան Կ.,Փաստաթղթեր Ալեքսանդրապոլում թուրքական բռնազավթման շրջանում ստեղծված ժամանակավոր իշխանության մարմինների գործունեության վերաբերյալ, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան 2010 թիվ 2, էջ96-108:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի ժամանակավոր իշխանության մարմինների գործունեությունը 1921թ.փետրվար- ապրիլ ամիսներին «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» , միջազգային 8-րդ գիտաժողով, Գյումրի 2010, էջ 97-105:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի քաղաքային ինքնավարության ստեղծումը, ՀՀ անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր:Գյումրի, 2010, էջ125-127:

Ալեքսանյան Կ.,Արևմտահայ գաղթականությունը ալեքսանդրապոլի գավառում խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում/1921թ. ապրիլ-դեկտեմբեր/ ,ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր.13, Գյումրի 2010, էջ 140-144:

Ալեքսանյան Կ.,Փաստաթղթեր 1918թ. մայիսին թուրքական բանակի կողմից Ալեքսանդրապոլի գրավման և քաղաքային ինքնավարության նոր մարմինների ձևավորման վերաբերյալ: Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան 2011 թիվ 1, էջ 12-24:

Ալեքսանյան Կ., Հայաստանի առաջին հանրապետությունում լեզվական քաղաքականության հարցի շուրջ,ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր14, Գյումրի 2011:

Ալեքսանյան Կ., ՀՀ պետական իշխանության և Ալեքսանդրապոլի ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները 1918-1920թթ.,ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 57-62:

Ալեքսանյան Կ.,Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչաքաղաքական պատկերը  1918-1921թթ., ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16,Երևան, 2013թ., էջ 49-55:

Կ.Ալեքսանյան, Ալեքսանդրապոլում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Գ. Խոյեցյանի զեկուցումները Արտաքին գործերի նախարարին՝ ներկայացուցչության գործունեության և Ալեքսանդրապոլի գավառի դրության վերաբերյալ (1918թ.սեպտեմբեր-դեկտեմբեր), Եր., «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», N 1, 2015, էջ 112-119:

Ալեքսանյան Կ., Աշակերտական ընթերցումներ. Հիշում եմ և պահանջում, Եր., «Հայագիտությունը դպրոցում», 2015, N 3, էջ 59-61:

Ալեքսանյան Կ.,Մայիսյան իրադարձություններին վերաբերող մի փաստաթղթի հետքերով, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»,  հատոր 18, Գյումրի,2015թ., էջ 230-236:

Ալեքսանյան Կ.,Թուրք-հայկական հարաբերությունները Ալեքսանդրապոլի գավառի բռնազավթման շրջանում 1918-1921թթ., Պեյրութ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հ.ԼԵ, 2015, էջ 293-326:

Алексанян К.В., Организация образовательного процесса западноармянских сирот в Александропольском уезде (1915-1922), Emigrants and minorities: The silenced memory of the Russo-Ottoman war 1877-78, Blagoevgrad, “Balkanistic Forum”, № 3, 2015. с. 69 -79.

Ալեքսանյան Կ.,Հասարակական կառույցների օժանդակությունը Ալեքսանդրապոլի գավառում ապաստանած արևմտահայ գաղթականներին 1914-1918թթ., «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը /պատմություն և արդիականություն/» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածուում, Եր. «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 86-97:

Ալեքսանյան Կ.Վ., Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Ալեքսանդրապոլի կազմակերպության քաղաքային կոնֆերանսի արձանագրությունները (1921թ. ապրիլ), Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 1, Եր., 2015,  էջ 170-200

 
Ալեքսանյան Կ., Խորհրդային իշխանության առաջին քայլերը Ալեքսանդրապոլում 1921թ., Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Եր.,2016, էջ114-124:
 
Ալեքսանյան Կ., Խորհրդային պետականաշինության հիմնախնդիրներն Ալեքսանդրապոլի գավառում հեղկոմներից խորհուրդների անցման շրջանում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ.19, Գյումրի,2016, էջ 208-216:
 
 
Ալեքսանյան Կ., Արևմտահայ որբերի կրթական գործի կազմակերպումը Ալեքսանդրապոլի գավառում /1915-1922, Բլագոևգրադ, Բալկանյան ֆորում, N1-2, 2016, էջ 69-79:
 
 
Ալեքսանյան Կ.,Միհրան Խաչատրեանի Յուշերը Զօրավար Անդրանիկի Հայկական Առանձին Հարուածող Զօրամասի Գործունէութեան Մասին, Հայկազեան հայագիտական հանդէս,Պեյրութ, 2016,  հ. 36, էջ 527-555:
 
Ալեքսանյան Կ., Ժխտողականությունը թուրքական բռնակալման շրջանում 1918-1921թթ, Բեյրութ, Հայկազյան հայագիտական հանդես, հ.37, 2017, էջ 473-487:
 
Ալեքսանյան Կ., Խորհուրդների առաջին ընտրություններն  Ալեքսանդրապոլում 1921թ. դեկտեմբեր,ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 183-190:
 
Ալեքսանյան Կ., Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության Ալեքսանդրապոլի կազմակերպության գավառային կոնֆերանսի նիստերի արձանագրությունները, 1921թ. սեպտեմբերի 5-9-ին, Ե., Բանբեր Հայաստանի արխիվների,  թիվ 125,  2017, էջ 169-197:
 
 
Ալեքսանյան Կ., Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց ամերիկյան կոմիտեի գործունեությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1919-1921թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 128-135:
 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN