ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Գ. Այվազյան,Ագրարային հարաբերությունները Ալեքսանդրապոլի գավառում XIXդ. վերջին, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 102 - 108:

Գ. Այվազյան, Ալեքսանդրապոլը պետություն - եկեղեցի հարաբերությունների ոլորտում 1860 - 1870- ական թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008,էջ 66 - 73:

Գ. Այվազյան,Ազգային - ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության դրսևորումներն Ալեքսանդրապոլում 1860 - 70 - ական թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Երևան, 2009, էջ 111 - 115:

Գ. Այվազյան,Ալեքսանդրապոլի բարեգործական - մշակութային ընկերությունները 1860 - 1870 - ական թթ., Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, 11, Եր., 2010, էջ 124 - 129:

Գ. Այվազյան,Ալեքսանդրապոլի կրթական - հասարակական կյանքը «Արարատ» ամսագրում (1860-1880-ական թթ.), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2010, էջ 111 - 119: 

Գ. Այվազյան,«Մեղու Հայաստանի» -ն 1860 - 1880 - ական թթ. Ալեքսանդրապոլի մասին, ՇՀՀկենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Երևան, 2010, էջ 128 - 134:

Գ. Այվազյան, Ալեքսանդրապոլի հոգևոր դպրոցը1830 - 1880 - ական թթ.,ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2010,

Գ. Այվազյան, «Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության» Ալեքսանդրապոլի մասնաճյուղի գործունեությունը 1884-1899թթ.,ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 132-138:

Գ. Այվազյան,Ալեքպոլյան թղթակցություններ «Մշակ»-ին 1872-1892 թթ., ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Գյումրի,2014թ., էջ 107-117:

Այվազյան Գ. Ս., Հասարակական-մշակութային կացությունը Ալեքսանդրապոլում XIX դարի երկրորդ կեսին, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն» երիտասարդ գիտնականի հանրապետական դպրոցի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2014, էջ 95-100:

Այվազյան Գ. Ս., Ալեքսանդրապոլի հասարակական միտքը հայոց պետականա­կերտ­ման գաղափարախոսության համատեքստում, «Գիտական աշխատություններ», հ.19, Գյումրի, 2016, էջ 124-128:
Այվազյան Գ.Ս., «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, սեպտեմբեր 24-25 2016թ. Եր., «Գիտություն» հրատ., Գյումրի, 2016, էջ  76-79:
Այվազյան Գ.Ս., Արխիվային փաստաթղթեր Ալեքսանդրապոլի գրադարան-ընթերցարանների մասին, «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 256-269:
Айвазян Г.С., Акопов А. А. Административно-демографическое состояние центральных и восточных районов провинции Тайк (бассейн реки Олти) исторической Великой Армении в 1830-1878 гг. Белгород, “Научные горизонты”, N 3, 2017, с.5-18.
Այվազյան Գ.Ս., XVIII-XIX դարերի հայ ազգային-քաղաքական խորհրդանիշների պատմությունից, «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 107-112:
 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023