ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ակոպով Ա., «Տայք. վարչաժողովրդագրական պատկերը XVI դարից XIX դարի I երեսնամյակը»Եր., ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2013:- 213 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Գլոբալացում.գենդերային տեսանկյուններ, Գենդերային հավասարակշռությունը զուգակշռված ժողովրդավարության նախադրյալ, Ե., 2002, էջ 84-89:

Трафикинг как глобальная женская проблема, Գենդերային հավասարակշռությունը` ժողովրդավարության նախադրյալ. իրավունք և իրականացման հնարավորություն, Ե., 2003, էջ 493-496:

Փանակի լիվայի վարչաժողովրդագրական պատկերը XVI դ. վերջին և XVII դ. I կեսին, ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2007, էջ 124-127:

Տայքը X դարում (պատմական ակնարկ), ՇՀՀԿ, Գիտական աշխատություններ,, էջ 154-157:

Гендерная парадигма христианства в “Тибетской евангелии”, Գենդերային հավասարությունը հասարակությունում և ընտանիքում. ներդաշնակություն և հանդուրժողականություն, Ե., 2008, էջ 150-153:

Նորահայտ փաստաթղթեր Ալեքսանդրապոլի գավառի մասին (նյութեր Վրաստանի պատմության պետական կենտրոնական արխիվից), ԳԱԱ ՇՀՀԿ գիտական աշխատություններ, հատոր 11, Գյումրի, 2008,:էջ 163-166:

Պտմական Տայք նահանգն Արևմտյան Հայաստանի վարչաքաղաքական համակարգում XVI-XVIII դարերում, ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2009, էջ 95-100:

Ժողովրդագրական գործընթացները պատմական Տայքում XVI-XVIII դարերում, ՇՀՀԿ, Գիտական աշխատություններ, հատոր 12, Գյումրի, 2009, էջ 99-110:

Օլթիի գավառի բնակավայրերի տեղագրությունը (XVI դ. – 1878 թ.), Հայոց պատմության հարցեր, 2010, N 11, էջ 94-101:

Տայքի և Անիի Բագրատունիների փոխհարաբերությունները X դ. II կեսին, ՇՊՄԺ, միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, 22-24 հոկտեմբերի, Գյումրի 2010, էջ 78-86:  

Ժողովրդագրական գործընթացները Տայքում XIX դ. I երեսնամյակին, ԳԱԱ ՇՀՀԿ գիտական աշխատություններ, հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 48-58:

Օլթիի օկրուգի վարչաժողովրդագրական պատկերը 1878-1897 թթ, հանձնված է տպագրության ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի «Հայոց պատմության հարցեր» գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 12, Եր., 2011, էջ 179-191:

Ալեքսանդրապոլի գավառը Երևանի նահանգապետի հաշվետվություններում (1870-ական թթ), հանձնված է տպագրության ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2011

Դավիթ Կյուրապաղատի ժառանգության հարցը X դարի վերջին և XI դարի առաջին քառորդին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2011:

Արևմտյան Շիրակը Կարսի գեներալ-նահանգապետի զեկուցագրերում (1890-ականներ), ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 15, Երևան, 2012թ. էջ 121-131:

Տայքի ազգային պատկանելության հարցը պատմագիտության մեջ// Երիտասարդ գիտնականների ձեռքբերումներն ու հեռանկարները: Եր.,«Գիտություն», 2013, էջ 15-24:

Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության որոշ հիմնահարցեր,ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 16, Երևան, 2013թ. էջ 119-126:

Տայքյան  հուշարձանների «պատկանելության» հարցի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Երևան, 2014, էջ 70-76:

The principality of Tayk in the geopolitical processes in South Caucasus (The second part of the X century), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի, 2015, էջ 104-109:

Կեսկեսներն Օսմանյան կայսրությունում XVII-XIX դարերում// Հայկական լեռնաշխարհ, Հայոց Մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված ՀՊՄՀ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., 2015, էջ 479-491:

Akopov A. The issue of Tayk's identity in the Georgian studies//ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 19, Գյումրի, 2016, էջ 62-68:
Ակոպով Ա., Թորթումի գավառի վարչաժողովրդագրական պատկերը (XVI դ. – XVII դ. առաջին կես)// Բանբեր Մատենադարանի, h. 23։- Եր., 2016,  էջ 149-169:
Ակոպով Ա., XIX դարի II կեսի ռուս-թուրքական պատերազմները և  Տայքը// ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 146-154:
Акопов А., Айвазян Г., Проблема армян-мусульман в Օсманской империи на примере исторической провинции Тайк Западной Армении (XIX в.)// Наука и общество в условиях глобализации (Материалы  IV Международной научно-практической конференции ,Уфа, 15-16 апреля 2017 г.- Уфа, 2017, с. 46-50.

Акопов А., Айвазян Г., Административно-демографическое состояние центральных и восточных районов провинции Тайк (бассейн реки Олти) исторической Великой Армении в 1830-1878 гг.// “Научные горизонты”, Белгород, 2017, N 3, с. 5-18.

Ակոպով Ա., Թորթումի գավառի հայ բնակչությունը 1830-1878 թթ., ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 96-106

Ակոպով Ա․, Կիսկիմի գավառի հայ բնակչությունը XIX դարի 30-70-ական թթ․// Բանբեր Մատենադարանի, հ. 25: Եր․, 2018, էջ 258-267։

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023