ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Ա. Բոյաջյան, Շիրակում 1936-37թթ. բռնությունների գործընթացի ժողովրդագրական որոշ հարցեր, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական  աշխատություններ» հատոր 1, Գյումրի 1998թ., 146-150:
Ա. Բոյաջյան, Լենինականի գավառի սոցիալ-տնտեսական կազմակերպումը 1920-40թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ» հատոր 2, Գյումրի, 1999 թ., էջ 218-226:
Ա. Բոյաջյան, Հ. Սարգսյան, Գյումրու աշխատանքային ռեսուրսները և զբաղվածության շարժը 1990-2000թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական  աշխատություններ», հատոր 3, Գյումրի, 2000թ. էջ 189-195:
Ա. Բոյաջյան, Ժողովրդագրական գործընթացները Լենինականում 1970-1980-ական թվականներին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական  աշխատություններ» հատոր 4,Գյումրի 2001թ. էջ 197-205:
Ա. Բոյաջյան, Ալեքսաքսանդրապոլ Լենինականի բնակչության թվի շարժը 1900-1970թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական  աշխատություններ»,  հատոր 5, Գյումրի 2002թ. էջ 197-204:
Ա. Բոյաջյան, Հ. Սարգսյան, Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում 1990-2000թթ,. Պատմաբանասիրական հանդես, 2002թ. N 2 (160), Եր., 2002թ էջ. 233-242:
Ա. Բոյաջյան, Լենինականի բնակչության զբաղվածությունը 1970-1987թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 7, Գյումրի, 2004թ . էջ 157-165:
Ա. Բոյաջյան, Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր (մաս I) ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, Գյումրի, 2005թ. էջ 65-70:
Ա. Բոյաջյան, Գյումրու բնակչության աճի տեմպերը և զարգացման հեռանկարները: Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում (ներկան և ապագան), գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր., 2006թ. էջ 508-512:

Ա. Բոյաջյան, Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր(մաս II), ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, Գյումրի, 2006թ. էջ 121-124:

Ա. Բոյաջյան, La region du Chirak –cadre naturel et geographicue, Dans les montagnes d/Armenie, p.18-23, Rouen, 2007
Ա. Բոյաջյան, Հայրենադարձությունը Լենինականում 1946-47թթ. (ըստ ՀԱԱ Շիրակի տարածքային բաժնի նյութերի), ՇՊՄԺ հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2007թ., էջ 161-165:
Ա. Բոյաջյան, Հարավային Կովկասի էթնոժողովրդագրական և երկրատնտեսական դրությունը XXդ. վերջին ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի 2007թ. էջ 508-512:
Ա. Բոյաջյան, Ալեքսանդրապոլ - Լենինականի գավառի ժողովրդագրական դրությունը 1914 - 1930 - ական ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ»,  հատոր 12, Գյումրի, 2009թ. էջ 124-133:
Ա. Բոյաջյան, Հ. Սարգսյան, Հայրենադարձությունն Արթիկի շրջա­նում 1946-1947թթ. (ըստ ՀՀ ԱԱ Արթիկի տարածքային ներկայացչության նյութերի) ՇՊՄԺ հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշ­ր­­ջանի նյութեր, Գյումրի 2010թ. էջ 153-159:
Ա. Բոյաջյան, Լենինականի տեղական արդյունաբերությունը և արհեստագործական արտելները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Գյումրի, 2010թ. էջ 144-153:
Ա. Բոյաջյան, ԱՊՀ երկրների բնակչության բնական վերարտադրության ճգնաժամի շարժառիթները, ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի 2011թ. էջ 525-528:
Ա.Բոյաջյան, Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզի քաղաքային բնակավայրերում (XXդ. վերջ–XXI սկիզբ), Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Եր. 2011թ., էջ 39-48:
Ա. Բոյաջյան, Էթնոժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզում 1926-1959թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2011թ., էջ 110-115:
Ա. Բոյաջյան,Գյուղատնտեսության դրությունն Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառում XIXդ. վերջին և XXդ. առաջին կես, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15,Երևան, 2012թ., էջ 69-78:
Ա. Բոյաջյան, Բուսաբուծության զարգացման վրա ազդող գործոնները Ալեքսանդրապոլիգավառում  XIX դ. վերջին- XXդ. սկզբին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16,Երևան, 2013թ., էջ 80-87:
Բոյաջյան Ա. Գ., Շիրակի բուսաբուծությունը 1920-1930-ական թվականներին, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 18, 2015թ., էջ 237-245:
Բոյաջյան Ա.Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացի շուրջ (XXդ. վերջ–XXIդ. սկիզբ), Գյումրի, ՇՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր», 2016, էջ 85-97:
Բոյաջյան Ա.Գ, ՀՍԽՀ բնակչության սոցիալական կազմի փոփոխությունները XXդ. առաջին քառորդին (Ալեքսանդրապոլ-Լենինականի գավառի օրինակով), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի  «Գիտական աշխատություններ», հ.19, Գյումրի, 2016, էջ 248-255:
Բոյաջյան Ա.Գ., Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները XXդ. վերջին և XXIդ. սկզբին, «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2016, էջ  84-97:
Բոյաջյան Ա.Գ., Շիրակի մարզի բնակչությունն ըստ 2001 և 2011թթ. մարդահամարների արդյունքների, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի խնդիրներ» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2016, էջ 84-88:
Բոյաջյան Ա. Գ., ԱՊՀ և Մերձբալթյան հանրապետությունների բնակչության էթնիկական կազի շարժընթացը (XX դարի վերջ-XXI դարի սկիզբ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 247-256:
Բոյաջյան Ա. Գ, Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները XX դարի վեր­ջին և XXI դարի սկիզբին, Գյումրի, ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր», պրակ Ա, № 1, 2017, էջ 205-111:

Բոյաջյան Ա. Գ ,Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում (XXդ. -XXIդ. սկիզբ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 136-147:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN