ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակը XIX դարի առաջին կեսին /պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն/, Գյումրի, 2005, 201 էջ:
Ծրագիր «Հայոց պատմությունը բուհական միջֆակուլտետային դասընթացի, կազմեց` Ա. Հայրապետյանը, Գյումրու «Իմաստասեր Ան. Շիրակացի» համալսարան, Գյումրի, 2009, 38 էջ:
Ա. Հայրապետյան , Կումայրի - Գյումրի - Ալեքսանդրապոլը XIII-XIXդդ., հասարակական-քաղաքական կյանքը, ժողովրդագրությունը, Գյումրի. Քաղաքը և մարդիկ, (հեղինակային կոլեկտիվ), Գյումրի, 2009, 3 մամուլ:
Ալեքսանդրապոլի գավառը վիճակագրական նյութերում /XIXդ.-XXդ. սկիզբ/, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, աշխատասիրությամբ Ա. Հայրապետյանի, Եր., 2011, 270 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Հայրապետյան Ա., Էրիախի - Շիրակը ուրարտական արձանագրություններում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 3, Գյումրի, 2000,էջ 186-189:

Հայրապետյան Ա., Գրահրատարակչությունը և պարբերական մամուլը Ալեքսանդրապոլում, ՇՊՄԺ հանրապետական IV գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 32-33:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլը XIX դարի առաջին կեսին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 108-115:

Հայրապետյան Ա., Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Շորագյալի գավառում /Արևելյան Շիրակ/ 1829-1831թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 153-168:

Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակն Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանումների համակարգում /XIX դար/, «Հայոց պատմության հարցեր», Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 3, Երևան, 2002,էջ 56-60:

Հայրապետյան Ա., Կումայրի-Գյումրին գյուղ, թե քաղաք, ՇՊՄԺ հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 15-16:

Հայրապետյան Ա., Էթնո-ժողովրդագրական և կրոնադավանաբանական իրավիճակը Ալեքսանդրապոլի գավառում /1840-1850-ական թթ./, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 6, Գյումրի, 2003,էջ 72-81:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական իրավիճակը Շորագյալի գավառում 1820-1830-ական թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ «Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցերե, Եր., 2004, էջ 52-54:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի Էթնո-ժողովրդագրական և կրոնադավանաբանական պատկերը XIX դարի առաջին կեսին, ՇՊՄԺ հանրապետական VI գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2004, էջ 46-48:

Հայրապետյան Ա., 1828-1829թթ. գաղթած պարսկահայերի թվաքանակի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր.7, Գյումրի, 2004,էջ 31-36:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացներն Արևելյան Շիրակում XIXդ. առաջին քառորդին, Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 75-82:

Հայրապետյան Ա., Արխիվային փաստաթղթերը Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 50-60-ական թվականների ժողովդագրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 8, Գյումրի, 2005 էջ 138-146:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի - Ալեքսանդրապոլի անցյալից, Համայնապատկեր, Գրական - մշակութային հանդես, թիվ 34, Լոս Անջելես, 2005, էջ 22:

Հայրապետյան Ա., Արխիվային փաստաթղթերը Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 70-ական թվականների ժողովդագրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 153-167:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի տնտեսական կյանքը XIXդ. 50-70-ական թթ., «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 8, Երևան., 2006,էջ 161-170:

Հայրապետյան Ա., Ցարական կառավարության քաղաքային ռեֆորմները XIXդ. երկրորդ կեսին և Ալեքսանդրապոլը,ԳՊՄԻ տարեկան հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի,2006, էջ 42-50:

Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակի վարչաքաղաքական իրավիճակը XVI-XVIIIդդ., ՇՊՄԺ հանրապետական VII գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 91-97:

Հայրապետյան Ա., Նոր վավերագրեր Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 60-ական թվականների ժողովրդգրական դրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր 10, Գյումրի, 2007, էջ 139-154:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացները Փամբակի գավառակում XIXդ. առաջին կեսում, «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 9, Երեւան., 2008,էջ 124-137:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի էթնոժողովրդագրական պատկերը XIXդ. և XXդ. Առաջին քառորդին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008, էջ 27-34:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի-Ալեքսանդրապոլում /XIX դար/, «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 10, Երևան, 2009,էջ 145-157:

Հայրապետյան Ա.,Համաճարակային հիվանդություններն Ալեքսանդրապոլի գա¬վառում /XIX-XXդդ./, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի, 2009, էջ 116-123:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի գավառը Արևելյան Հայաստանի XXդ. Առաջին քառորդի վարչատարածքային բաժանումների համակարգում, «Հայոց պատմության հարցեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 11, Եր., 2010,էջ 197-209:

Հայրապետյան Ա., Ռուս վերաբնակները Ալեքսանդրապոլի գավառում, ՇՊՄԺ մի¬ջազգային VIII գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 86-97:

Հայրապետյան Ա.,Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Փամբակի գավառում 1829-1831թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 125-134:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի գավառը XIXդ. առաջին կեսի Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական գործընթացների համատեքստում, «Պատմա-բանասիրական հանդեսը, հատոր 2, Երևան., 2011, էջ 192-199:

Հայրապետյան Ա., Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIXդ. երկրորդ կեսի XX դարասկզբի ցարիզմի Արևելյան Հայաստանում վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր 14, Գյումրի, 2011,10 էջ:

Հայրապետյան Ա.,Մտորումներ Ալեքսանդրապոլի հայ-թուրքական պայմանագրի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 15, Երևան. 2012թ., էջ 63-68:

Հայրապետյան Ա., 1853-1856ԹԹ. Ղրիմի (Արեվելյան) պատերազմը եւ  Ալեքսանդրապոլի գավառը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 16, Երևան. 2013թ., էջ 23-33:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլցիները 1877-1878թթ.ռուս-թուրքականպատերազմում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 17, Երևան. 2014թ., էջ 89-99:

Հայրապետյան Ա.Ս., Արևմտահայ գաղթականությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1914-1918թթ., «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը /պատմություն և արդիականություն/ե միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածուում, Եր. «Գիտություներ հրատ., 2015, էջ 76-85

Հայրապետեան Ա.Ս., Առաջին աշխարհամարտը և Ալեքսանդրապոլի գաւառ հաստատուած գաղթականութեան թուաքանակը, Պէյրութ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հատոր ԼԵ, 2015, էջ 249-272:

Հայրապետյան Ա.Ս., Արևելահայ մամուլն առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականության մասին, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, 2015, Գյումրի, էջ 110-120:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017