ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակը XIX դարի առաջին կեսին /պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն/, Գյումրի, 2005, 201 էջ:
Ծրագիր «Հայոց պատմությունը բուհական միջֆակուլտետային դասընթացի, կազմեց` Ա. Հայրապետյանը, Գյումրու «Իմաստասեր Ան. Շիրակացի» համալսարան, Գյումրի, 2009, 38 էջ:
Ա. Հայրապետյան , Կումայրի - Գյումրի - Ալեքսանդրապոլը XIII-XIXդդ., հասարակական-քաղաքական կյանքը, ժողովրդագրությունը, Գյումրի. Քաղաքը և մարդիկ, (հեղինակային կոլեկտիվ), Գյումրի, 2009, 3 մամուլ:
Ալեքսանդրապոլի գավառը վիճակագրական նյութերում /XIXդ.-XXդ. սկիզբ/, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, աշխատասիրությամբ Ա. Հայրապետյանի, Եր., 2011, 270 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Հայրապետյան Ա., Էրիախի - Շիրակը ուրարտական արձանագրություններում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 3, Գյումրի, 2000,էջ 186-189:

Հայրապետյան Ա., Գրահրատարակչությունը և պարբերական մամուլը Ալեքսանդրապոլում, ՇՊՄԺ հանրապետական IV գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 32-33:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլը XIX դարի առաջին կեսին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 108-115:

Հայրապետյան Ա., Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Շորագյալի գավառում /Արևելյան Շիրակ/ 1829-1831թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 153-168:

Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակն Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանումների համակարգում /XIX դար/, «Հայոց պատմության հարցեր», Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 3, Երևան, 2002,էջ 56-60:

Հայրապետյան Ա., Կումայրի-Գյումրին գյուղ, թե քաղաք, ՇՊՄԺ հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 15-16:

Հայրապետյան Ա., Էթնո-ժողովրդագրական և կրոնադավանաբանական իրավիճակը Ալեքսանդրապոլի գավառում /1840-1850-ական թթ./, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հատոր 6, Գյումրի, 2003,էջ 72-81:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական իրավիճակը Շորագյալի գավառում 1820-1830-ական թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ «Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցերե, Եր., 2004, էջ 52-54:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի Էթնո-ժողովրդագրական և կրոնադավանաբանական պատկերը XIX դարի առաջին կեսին, ՇՊՄԺ հանրապետական VI գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2004, էջ 46-48:

Հայրապետյան Ա., 1828-1829թթ. գաղթած պարսկահայերի թվաքանակի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր.7, Գյումրի, 2004,էջ 31-36:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացներն Արևելյան Շիրակում XIXդ. առաջին քառորդին, Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 75-82:

Հայրապետյան Ա., Արխիվային փաստաթղթերը Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 50-60-ական թվականների ժողովդագրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 8, Գյումրի, 2005 էջ 138-146:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի - Ալեքսանդրապոլի անցյալից, Համայնապատկեր, Գրական - մշակութային հանդես, թիվ 34, Լոս Անջելես, 2005, էջ 22:

Հայրապետյան Ա., Արխիվային փաստաթղթերը Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 70-ական թվականների ժողովդագրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 153-167:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի տնտեսական կյանքը XIXդ. 50-70-ական թթ., «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 8, Երևան., 2006,էջ 161-170:

Հայրապետյան Ա., Ցարական կառավարության քաղաքային ռեֆորմները XIXդ. երկրորդ կեսին և Ալեքսանդրապոլը,ԳՊՄԻ տարեկան հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի,2006, էջ 42-50:

Հայրապետյան Ա., Արևելյան Շիրակի վարչաքաղաքական իրավիճակը XVI-XVIIIդդ., ՇՊՄԺ հանրապետական VII գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 91-97:

Հայրապետյան Ա., Նոր վավերագրեր Ալեքսանդրապոլի գավառի XIXդ. 60-ական թվականների ժողովրդգրական դրության մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր 10, Գյումրի, 2007, էջ 139-154:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացները Փամբակի գավառակում XIXդ. առաջին կեսում, «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 9, Երեւան., 2008,էջ 124-137:

Հայրապետյան Ա., Գյումրի-Ալեքսանդրապոլի էթնոժողովրդագրական պատկերը XIXդ. և XXդ. Առաջին քառորդին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008, էջ 27-34:

Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի-Ալեքսանդրապոլում /XIX դար/, «Հայոց պատմության հարցերե, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 10, Երևան, 2009,էջ 145-157:

Հայրապետյան Ա.,Համաճարակային հիվանդություններն Ալեքսանդրապոլի գա¬վառում /XIX-XXդդ./, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի, 2009, էջ 116-123:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի գավառը Արևելյան Հայաստանի XXդ. Առաջին քառորդի վարչատարածքային բաժանումների համակարգում, «Հայոց պատմության հարցեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, հատոր 11, Եր., 2010,էջ 197-209:

Հայրապետյան Ա., Ռուս վերաբնակները Ալեքսանդրապոլի գավառում, ՇՊՄԺ միջազգային VIII գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 86-97:

Հայրապետյան Ա.,Արևմտահայ գաղթականության տեղաբաշխումը Փամբակի գավառում 1829-1831թթ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ, հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 125-134:

Հայրապետյան Ա., Պարսկահպատակ հայերի վերաբնակեցումը Արևելյան Հայաստանի` Ռուսաստանին անցած շրջաններում, Հայոց պատմություն (հեղինակային կոլեկտիվ), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ հրատ., հ. 3, գիրք Ա, Նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես-1918թ.), Եր., 2010, էջ 214-220:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի գավառը XIXդ. առաջին կեսի Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական գործընթացների համատեքստում, «Պատմա-բանասիրական հանդեսը, հատոր 2, Երևան., 2011, էջ 192-199:

Հայրապետյան Ա., Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIXդ. երկրորդ կեսի XX դարասկզբի ցարիզմի Արևելյան Հայաստանում վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները, հատոր 14, Գյումրի, 2011,10 էջ:

Հայրապետյան Ա.,Մտորումներ Ալեքսանդրապոլի հայ-թուրքական պայմանագրի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 15, Երևան. 2012թ., էջ 63-68:

Հայրապետյան Ա., 1829-1831թթ. Արևելյան Շիրակում հաստատված կարսեցի վերաբնակների թվաքանակի շուրջ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», հ. 3, Եր., 2013, էջ 125-140:

Հայրապետյան Ա., 1853-1856ԹԹ. Ղրիմի (Արեվելյան) պատերազմը եւ  Ալեքսանդրապոլի գավառը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 16, Երևան. 2013թ., էջ 23-33:

Հայրապետյան Ա., 1853-1856թթ. Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմը և Ալեքսանդրապոլի գավառը, <<Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն>> միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2013, էջ 106-110:

Հայրապետյան Ա., Արևմտահայության տեղաբաշխումն Ալեքսանդրապոլի գավառում (XIXդ.-XXդ. սկիզբ), «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն» երիտասարդ պատմաբանների հանրապետական ամառային դպրոց, Գյումրի, 2014, էջ 13-24:

Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլցիները 1877-1878թթ.ռուս-թուրքականպատերազմում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատությունները , հատոր 17, Երևան. 2014թ., էջ 89-99:
Հայրապետյան Ա.Ս., Արևմտահայ գաղթականությունն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1914-1918թթ., «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը /պատմություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածուում, Եր. «Գիտություներ հրատ., 2015, էջ 76-85
Հայրապետեան Ա.Ս., Առաջին աշխարհամարտը և Ալեքսանդրապոլի գաւառ հաստատուած գաղթականութեան թուաքանակը, Պէյրութ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հատոր ԼԵ, 2015, էջ 249-272:
Հայրապետյան Ա.Ս., Արևելահայ մամուլն առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատված գաղթականության մասին, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, 2015, Գյումրի, էջ 110-120:
Հայրապետյան Ա., Ս.Դ. Հնչակյան կուսակցության «Արագած» մասնաճյուղի գործունեությունը 1903թ., ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» միջազգային IX գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2016, էջ 100-104:
Айрапетян А., Политика царизма по русификации Восточной Армении в XIX веке и в начале XX века. (на примере Александрапольского уезда), Вестник арменоведения, Ереван, 2016, N 2, стр 83-90.
Հայրապետյան Ա., «Եղբայրական օգնության» Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի 1914-1916 թթ. գործունեության լուսաբանումն արևելահայ մամուլի էջերում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 19, Գյումրի, 2016, էջ 93-103:
Հայրապետեան Ա., Ս.Դ. Հնչակեան Կուսակցութեան Ալեքսանդրապոլի «Արագած» Մասնաճիւղի 1895-1904 շրջանի գործունէութիւնից, «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հատոր 37, Պէյրութ, 2017, էջ 173-186:
Հայրապետեան Ա., 1914-1918թթ. Ալեքսանդրապոլի գավառում հաստատուած գաղթականութեան խնդիրների լուսաբանումն արեւելահայ մամուլում, «Հանդէս ամսօրեայ», հայագիտական ուսումնաթերթ, ՃԼԱ տարի, թիւ 1-12, յունուար-դեկտեմբեր, Վիեննա-Երեւան, 2017, էջ 341-364:
Айрапетян А.С., Александропольцы и Кавказский фронт русско-турецкой войны 1877-1878гг., “Наука и образование в современной конкурентной среде”, Материалы IV международной научно-практической конференции, 27-28 февраля, Уфа, 2017, с. 29-36.
Հայրապետյան Ա., Հուշեր Ալեքսանդրապոլի հեղափոխական անցյալից (Արամայիս Ազնավուրյան), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 170-182:
Айрапетян А. С., Александропольская милиция в русско-турецкой войне 1853-1856 гг. (из истории русско-армянского боевого братства), “300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Исторический путь и современность”, Международная научная конференция, 15-16 сентября, Москва, 2017, с 24-25.
Hayrapetyan A., The Legal-administrative policy of the Ottoman authorities in the Ale­xan­drapol uyezd in May-November 1918, “Journal of Armenian studies”, Yerevan, 2017, N 2, p. 19-28
Հայրապետյան Ա., Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչաքաղաքական պատկերը 1918 թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին (օսմանյան առաջին ռազմակալման շրջան), «Գիտական տեղեկագիր», Գյումրի, 2017, N 1, պրակ Բ, էջ 66-80:
Հայրապետյան Ա., Ժողովրդագրական գործընթացներն Ալեքսանդրապոլի գավառում 1918թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 113-127։
 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN