ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հազար երազի հուշարձան, Գիտություն հրատ., Երևան, 2010, 290 էջ:
Սուրբ Սարգիս (ժողովրդական, կրոնածիսական, պատմականև ազգաբանական պատկերացումներ), Մենագրություն, Գյումրի,2011,43 էջ
Սահակյան Կ.Ա., Քաղաքական հոգեբանության ուրվագծեր, Գյումրի, «Էլդորադոե հրատ, 2015, 180 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Սահակյան Կ., Եկեղեցական տոների ժողովրդական ավանդույթը Կումայրիում, Էջմիածին, Ա-Բ-Գ, 1991թ., 97-95:

Սահակյան Կ., Հետաղետյան շրջանի ժողովրդական մտածողության դրսևորումները երազներում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական գիտաժողովի թեզիսներ, Գյումրի 1994թ. էջ 77-78:

Սահակյան Կ., Վ. Կարապետյան, Հետաղետյան շրջանում անձի հուզական ապրումների մի քանի դրսևորումները երազներում, Գյումրիի հոգեբանական խորհրդաժողովի նյութերից, «Մանկավարժե, Երևան, 1995թ, էջ 7-17:

Սահակյան Կ., Ազգային մտածողության և պատկերացումների էթնոհոգեբանական բնութագիր (Գյումրու երկրաշարժի օրինակով), Գյումրու հոգեբանական խորհրդաժողովի նյութերից, «Մանկավարժե, Երևան, 1995թ, էջ 3-7:

Սահակյան Կ., Ազգային դաստիարակության հարցեր, Գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, «Գրական վերնատունե, Վանաձոր, 1996թ., էջ 17-19:

Սահակյան Կ., Աղետի հոգեբանության ուսումնասիրման մի քանի արդյունքներ, Հոգեբանամանկավարժական պատրաստության արդի խնդիրները մանկավարժական բուհում, Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1996թ., էջ 13-14:

Սահակյան Կ.,Համամարդկային և ազգային արքետիպերը ծեսերում և երազներում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական երկրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1996թ. էջ 48-49:

Սահակյան Կ., Վերակազմավորված ընտանիքների տիպաբանական առանձնահատկությունները հետաղետյան շրջանում, Արդի էթնամշակութային գործընթացները Հայաստանում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր.,1997թ., էջ 37-39

Սահակյան Կ., Աղետի հետևանքների ազգահոգեբանական ուսումնասիրման փորձ, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998թ, էջ 50-51:

Սահակյան Կ., Ժողովրդական պատկերացումների ազգահոգեբանական դրսևորումները հետաղետյան շրջանի երազներում, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, հ. 1, Գյումրի, 1998թ, էջ 126-129:

Սահակյան Կ., Նշանասիմվոլային համակարգի դրսևորման առանձնահատկությունները հետաղետյան շրջանի երազներում, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, հ. 2, Գյումրի, 1999թ, էջ 199-207:

Սահակյան Կ., Կանանց երազների հոգեբանական վերապատմումների լեզուն (Կին – տեքստ), Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական չորրորդ գիտաժողով, զեկուցումների նյութեր, Գյումրի, 2000թ., էջ 47-49

Սահակյան Կ., Աստվածահայտնությունը երազներում, Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, նվիրված Քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին), Երևան, 2001թ., էջ 139-145:

Սահակյան Կ., Դիրքի զգայությունը ծիսական պարերում, Ծիսական պարը հայոց մեջ, Երևան, 2002, էջ 34-38:

Սահակյան Կ., Նշանասիմվոլային համակարգ. ազգային սիմվոլների յուրացումը հոգեկարգավորման գործընթացում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» 2002թ հատոր 4, էջ 151-155

Սահակյան Կ., Շիրակի մարզում առկա սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրներ, «Հոգեբանության և մանկավարժության արդիական հիմնախնդիրներե, հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 2003թ., էջ 75-78 :

Սահակյան Կ., Ժամանակի գիծը ճգնաժամերի պահին, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններե, 2002, հատոր 5, էջ 169-172 :

Սահակյան Կ., Հաղորդակցման մոդելների առանձնահատկությունները ստրեսային իրավիճակներում (հետաղետյան շրջանի երազների գրառումների հիման վրա), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», 2003թ. հատոր 6, էջ 94-98:

Սահակյան Կ., Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման արդյունավետությունը Շիրակի մարզի ազգաբնակչության հոգեկարգավորման գործընթացում աղետից հետո, ՇՊՄԺ հանրապետական VI գիտաժողովի նյութեր, 2004թ., էջ 70-72

Սահակյան Կ., Էթնոդինամիկական մոդել աղետից տարիներ անց (կորուստներ և ձեռքբերումներ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, 2004, հատոր 7, էջ 130-137

Սահակյան Կ., Երազային տեքստի հոգեբանական վերապատմումների լեզուն (1988-ի դեկտեմբերյան աղետի նյութերի հիման վրա),ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, 2005թ, էջ 92-99

Սահակյան Կ.,Կոնֆլիկտի էներգետիկան և հոգեկարգավորումը հաղորդակցման գործընթացում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9, 2006, էջ 59-62:

Սահակյան Կ., Ժողովրդական պատկերացումների էթնոհոգեբանական դրսևորումները հետաղետյան շրջանի երազներում (արքետիպ, ծես, հավատալիք), Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, միջազգային երկրորդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2007, էջ 153-161

Սահակյան Կ., «...Ձեռքս հիվանդի դեղ էե (էթնոհոգեբանական ուսումնասիրություններ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10, 2007, էջ 85-89:

К. Саакян, К. Галоян, Новый брэнд Гюмри как форма преодоления комплекса Иова Блаженого, ՇՊՄԺ հանրապետական VII գիտաժողովի նյութեր, 2007թ. էջ 179 – 183:

Սահակյան Կ., Ռ. Հովհաննիսյան, Խաչը՝ թիկունքիս, Յոթվերքը՝ սրտիս (էթնոհոգեբանական ուսումնասիրություններ), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխատություններ», հատոր 11, 2008, էջ 7-17

Սահակյան Կ., Հետաղետյան ընտանիքներում միջանձնային հարաբերությունների ախտորոշման մեթոդիկայի հարցեր, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11 2008 էջ 158-162

Սահակյան Կ., Նշանասիմվոլային համակարգի դասավանդման առանձնահատկությունները «Էթնիկական հոգեբանությունե առարկային ուսումնասիրության գործընթացում, ԳՊՄԻ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, նվիրվում է 1988թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, հ. 1-Գյումրի,Դպիր, 2009, էջ 300-304:

Սահակյան Կ., Արքետիպը հեքիաթներում և երազներում, Հով. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին նվիրված «Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատումե հեքիաթի արդի մեկնություններ, Հեքիաթագիտական հանդես, պ 1, Երևան, 2009, էջ 103-111:

Սահակյան Կ., Ժողովրդական պատկերացումների (արքետիպ, ծես, հավատալիք) էթնոհոգեբանական դրսևորումները հետաղետյան շրջանի երազներում, Գեղարվեստական միտք հանդեսի հավելված, Երևան, «Տաթևե հր., 2009, էջ 129-134 :

Սահակյան Կ., Ռ. Հովհաննիսյան, Միջմշակութային արժեքների հոգեբանական ազդեցությունը անձի վրա, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի « Գիտական աշխատություններ», հատոր 12 , 2009, էջ 93-98 :

К.Саакян, К. Галоян, Формирование нового духовно-информационного поколения (Сообщество «Web-manե - человек сети), ԳՊՄԻ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, նվիրված ՀՀ անկախության հռչակագրի ընդունման 20-ամյակին, Երևան, 2011, էջ 337-342:

Սահակյան Կ.,Հովհաննիսյան Ռ., Անին շեն աշխարհն ավեր, Աշխարհը շեն Անին ավեր (էթֆոհոգեբանական ուսումնասիրություններ), Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2011, նոյեմբերի 15-17, էջ 86-89:

Սահակյան Կ., Հովհաննիսյան Ռ., Հեքիաթի թռչող գորգը (էթնոհոգեբանական ուսումնասիրուն), Հայկական գորգագործական մշակույթ» հանրապետական գիտական առաջին նստաշրջան, Երևան, նոյեմբերի 18-19, 2011, էջ 87-92 :

Սահակյան Կ., Աղոթքների հոգեթերապևտիկ առանձնահատկություննրը և նշանակությունը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, 2012,

Սահակյան Կ., Խոսքի, բառի և ձայնի հոգելեզվաբանական բնութագիրը, ԳՊՄԻ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, նոյեմբերի, 28-29 2011

Սահակյան Կ. Հացին առնչվող ժողովրդական պատկերացումներ և հավատալիքներ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 79-86:

Սահակյան Կ.,Հովհաննիսյան Ռ., Ապագա զինվորի հոգեկերտվածքի ձևավորումը  ազգային գաղափարախոսության համատեքստում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013թ., էջ 137-144:

Սահակյան Կ.Ա., Ցեղասպանություն. երրորդ սերունդ /Ա.Արսլանի վեպերի հիման վրա, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի«Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի, 2015, էջ 178-181:

Սահակյան Կ., Հովհաննիսյան Ռ., Ստեղծարար քաղաքը՝ ազգային ինքնության ու արժեքների կրող (Գյումրու օրինակով), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 19, Գյումրի,2016, էջ 160-163:

Սահակյան Կ., Հովհաննիսյան Ռ., «Նարեկ»-ի մեթոդաբանությունը, տեսագործնական հիմքերը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 20, Գյումրի, 2017, էջ 160-163:
Սահակյան Կ., Հովհաննիսյան Ռ., «Իմ քայլը»՝  ելից դուռ, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 21, Գյումրի, 2018, էջ 25-32:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023