ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բազեյան Կ.Ռ., «Ալեքսանդրապոլ. Ազգագրական էսքիզներ (պատմազգագրական ուսումնասիրություն», Եր., «Շիրակի հնագիտական և պատմազգագրական ուսումնասիրություններե, պր. 2, «Գիտությունե հրատ., 2015թ., համահեղինակ` Գ.Թ Աղանյան,  էջ 7-117:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Կ. Բազեյան, Ասեղնագործությունը և ժանեկագործությունը Ալեքսանդրապոլի արհեստների համակարգում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնտի «Գիտական աշխատություններե, N 1, Գյումրի, 1998, էջ 111-117 :

Կ. Բազեյան, Տնայնագործությունն ու արհեստները Շիրակում (ըստ ՇԵԹ հավաքածուի), ՇՊՄԺ հանրապետական III գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Գյումրի 1998, էջ

Կ. Բազեյան, Հայկական ասեղնագործության զարդանախշերի ընդհանուր բնութագիրը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, N 2, Գյումրի, 1999, էջ 160-168:

Կ. Բազեյան, XXդարի Շիրակի արհեստների ընդհանուր բնութագիրը, ԳՊՄԻ հիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 1999, էջ

Կ. Բազեյան, Հայկական ասեղնագործության զարդանախշերի ընդհանուր բնութագիրը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններե, հ. II, Գյումրի, 1999:

Կ. Բազեյան, Ասեղնագործությունը Խորհրդային Հայաստանում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 3, Գյումրի, 2000, էջ 137-148:

Կ. Բազեյան, Արձանագրությունները հայոց ասեղնագործական արվեստում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան 1999 :

Կ. Բազեյան, Ասեղնագործության ու ժանեկագործության տերմինների շուրջ, ՇՊՄԺ IV հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 11-14 :

Կ. Բազեյան, Ձեռարվեստի դասավանդումը հայկական իգական դպրոցներում (XIXդ.-XXդ. սկիզբ), ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2001, էջ

Կ. Բազեյան, Կանանց արհեստներն ու դրանց առնչությունները համքարությունների հետ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 139-146 :

Կ. Բազեյան, Գենդերի էթնոմշակութային առումները, Գենդերային հետազոտություններ, N 9, Երևան, 2002, 87 էջ :

Կ. Բազեյան,Գ.Աղանյան, Տնային տնտեսությունները Շիրակի բնակչության արդի կենցաղում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» , հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 71-78:

Կ. Բազեյան, Հայոց ասեղնագործական մշակույթը (պատմազգագրական ուսումնասիրություն). Սեղմագիր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2002, 22 էջ :

Կ. Բազեյան, Շիրակի տնտեսական կենցաղում վերջին տասնամյակում կատարված փոփոխությունների շուրջ, ՇՊՄԺ V գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002:

Կ. Բազեյան, Շիրակի արդի խեցեգործությունը, ՇՊՄԺ հանրապետական VI գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի 2004, էջ 38-39:

Կ. Բազեյան, Հայրենական Մեծ պատերազմը և հայ կանայք, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 26-30:

Կ. Բազեյան, Հայկական եկեղեցական ասեղնագործության արձանագրությունները որպես պատմական սկզբնաղբյուր , ԳՊՄԻ հայոց գրերի 1600-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 30-33:

Կ. Բազեյան, Ալեքսանդրապոլի քաղաքային կենցաղը Մ. Արմենի «Հեղնար աղբյուրըե վիպակում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 8, Գյումրի, 2005, էջ 60-65:

Կ. Բազեյան Армянское золото шитье, Материалы VI Международного конгресса этнологов и антрропологов, Санкт – Петербург, 2005, стр. 623:

Կ. Բազեյան, Հայոց ասեղնագործության հյուսածո արձանագրությունները, Հայոց գրեր 1600 Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 379-384:

Կ. Բազեյան, Գեղարվեստական բանվածքը հայոց առօրյա և տոնածիսական կյանքում, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ. Միջազգային առաջին գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 168-175:

Կ. Բազեյան,19-դարավերջի Կարսի արհեստները ըստ Ատրպետի «Ինչ ժառանգեցինք» ձեռագիր աշխատության, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 9 , Գյումրի, 2006, էջ 42-46:

Կ. Բազեյան,Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու ազգագրության ձեռագիր սկզբնաղբյուրները, ՀՀ 15-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 2006, էջ 159-162:

Կ. Բազեյան,Թաշկինակը հայոց ամուսնաընտանեկան ծեսերում, Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, միջազգային երկրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 113-121:

Կ. Բազեյան,Ալեքսանդրապոլի թաղային կռիվները, ՇՊՄԺ հանրապետական VII գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 142-146:

Կ. Բազեյան, Ասեկոսեների և բամբասանքի կենցաղավարումը Գյումրիում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 10 Գյումրի 2007, էջ 71-76 :

Կ. Բազեյան,Особенности интерьера городского жилища Александрополя, Археология, этнография и фольклористика Кавказа, Материалы международной научной конференции, Махачкала, 2007, с. 265.

Կ. Բազեյան,Ալեքսանդրապոլի ավանդական ուտեստն ու հացկերույթը, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի 2008,

Կ. Բազեյան,Գ. Աղանյան, Ռուսական մշակութային ազդեցության մի քանի դրսևորումներ Ալեքսանդրապոլի կենցաղում, Մշակույթների երկխոսություն. հայ-ռուսական մշակութային կապեր միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի 2008, էջ 199-204:

Կ. Բազեյան,Հայկական ասեղնագործության և ժանեկագործության կենտրոնները, Հայաստանի Ազգային Ատլաս, Երևան, 2009, էջ 180-181:

Կ. Բազեյան,Некоторые формы взаимопомощи в Александрополе (начало XX века), Археология, этно¬графия и фольклористика Кавказа, Материалы международной научной конференции, Тбилиси, 2009, ст. 366-368.

Կ. Բազեյան,Գեղարվեստական գործվածքը XX դարասկզբի քաղաքային բնակարանի ներսույթում, Երևան 2, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Երևան 2009, էջ 20-25

Կ. Բազեյան,Գյումրիի կենցաղը, ծեսերը, տոները, «Գյումրի. քաղաքը և մարդիկե, հեղինակային կոլեկտիվ, Գյումրի, 2009, էջ 229-255:

Կ. Բազեյան,Դերձակությունը Ալեքսանդրապոլի արհեստների համակարգում, ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 12, Գյումրի 2009

Կ. Բազեյան,Արհեստն ու արհեստավորը հայկական հեքիաթներում, «Ոսկե դիվանե հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, Երևան 2009, էջ 37-42:

Բազեյան Կ.Ռ., Ժողովրդական բժշկության ավանդական եղանակները Շիրակում 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին /«Շիրակի պատմամշա- կութային ժառանգությունը» միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր (22-24 հոկտեմբեր 2010, Գյումրի). Եր., «Գիտություն» հրատ., 2010, էջ 147-153:

Բազեյան Կ.Ռ., Գործվածքն ու դրա հետ կապված արհեստները հայոց մեջ (XIX-XXդդ.) /Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում (Հայ ժողովրդական մշակույթը XV), Երևան 2010, էջ 404-413:

Բազեյան Կ., Հայկական ասեղնագործ գորգերը /«Հայկական գորգագործական մշակույթըե հանրապետական առաջին գիտաժողովի նյութեր, նոյեմբեր 18-19, Երևան, 2011, էջ 25-31:

Բազեյան Կ., Հր. Աճառյանի բառարանները որպես հայկական արհեստների ուսումնասիրության աղբյուր/ ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր` նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 135 ամյակին, մայիս 5-6, Գյումրի, 2011, էջ 72-81:

Բազեյան Կ., Անիի ասեղնագործության ու նրա ժառանգորդման շուրջ «Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 6-8:

Կ. Բազեյան,Գ. Աղանյան,Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները գյումրեցիների տոնածիսական վարքում, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 14, Երևան, 2011:

Կ. Բազեյան, Շիրակի արդի արհեստները (ըստ 2012թ. իրականացված դիտանցման), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012, էջ 148-158:

Армянское игольное кружево, «Мир музея», иллюстрированный исторический и художественный журнал, Москва, 2012, № 9, с. 44-47.

Городская община Александрополя и эснафства, South-West Ggeorgia (History, Archaeology, Ethnology),Iinternational Science Conference, Materials, Tbilisi 2012, с. 190-193. Соавтор Г. Аганян

Городское самоуправление и органы власти Александраполя по архивным материалам, International science con-ference dedicated to 135th anniversary of reurning Ajara to motherland SOUTH- WEST GEORGIA (HISTORY, ARHAEOLOGY, ETHNOLOGY), p. 102-106. Соавтор Г. Аганян

Բազեյան Կ.Ռ.,Վասպուրականի ասեղնագործության առանձնահատկությունները, Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրքI, Վան, Երևան 2013, էջ 280-288:

Բազեյան Կ.Ռ.,Հայկական ասեղնագործ ժանյակի նոր մեկնաբանը,  Լենա Գորգինյան (հայերեն և անգլերեն լեզուներով), Լենա Գորգինյան. Հայկական ասեղնագործություն, Երևան 2013, էջ 14-25:

Կ. Բազեյան, Գ. Աղանյան, Ալեքսանդրապոլը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմիտարիներին  (ըստ «Մշակ»-ի տեղեկությունների), ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013, էջ 34-48:

Հայկական ժողովրդական արվեստի զարգացման դինամիկան. Ավանդույթ և արդիականություն, Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 178-181:

 

Բազեյան Կ.Ռ.,Հայկական ավանդական արհեստների ուսումնասիրության շուրջ, Ավանդականն ու արդիականը հայոց մշակույթում, (Հայ ժողովրդական մշակույթը XVI), Երևան 2014, էջ 188-194:
Bazeyan K. R., Aghanyan G.T.,The Russo-Ottoman War of 1877-1878 in Armenian Literature, Balkanistic Forum, 14, Heroes and memory the Russo-Ottoman War 1877-1878, Blagoevgrad, 2014, p. 189-195.
Բազեյան Կ.Ռ.,Արհեստները` Ցեղասպանության համատեքստում,  ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, 2015թ., Գյումրի,էջ 132-138:
Բազեյան Կ.Ռ., Ժողովրդական արվեստի դերն ու նշանակությունը մշակութային ժառանգության պահպանման համատեքստում, Եր., «Պատմամշա-կութային ժառանգություն  գիտատեղեկատվական հոդվածների ժողովածու, պր.1, 2015, էջ 159-166:

 

Bazeyan K.R., Aghanyan G.T., The town as a barear of innovation values (on the example of town Alexandrapole), Tbilisi, Archeion, N 10, 2015, p. 46.

 

Bazeyan K. R., Aghanyan G.T., National Minorities of Armenia during the Russo-Ottoman War of 1877 – 1878, Emigrants and minorities: The silenced memory of the Russo-Ottoman war 1877-78, Blagoevgrad, “Balkanistic Forum”, № 3, 2015p.108-117.

 

Базеян К.Р., О проблеме выживания сирот геноцида армян в Oсманской империи, Balkanistic Forum, 2016, N 1-2, Blagoevgrad, p. 55-69

 

Բազեյան Կ.Ռ.,Հայկական  ասեղնագործ  սրբիչների  զարդանախշերի  աղերսները գորգերի  գեղազարդման  ավանդույթների  հետ (հայերեն և անգլերեն լեզուներով), Հայկական հանգույց. Գորգարվեստի ավանդույթները,  Միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումներ Եր., 2016 , էջ 79-82:

 

Բազեյան Կ. Ռ., Երեխաների սոցիալականացման ձևերն ու եղանակները Ալեքսանդրապոլում, ՇՀՀԿ Գիտական աշխատություններ, հ. 19, Գյումրի. 2016, 143-150:
Bazeyan K., Aghanyan G., MuradyanT. The Participation of Women in the Russo-Ottoman War of 1877 – 1878. An Analysis of the Newspaper «Mšak», Balkanistic Forum, 2016, N 3, Blagoevgrad, p. 147-159.

Բազեյան Կ. Ռ., Արփի Ավդալյանի ծաղկած ասեղնակարերը, Արփի Ավդալյան, Հոգին իբրև զարդանախշ, Երևան 2016, էջ 13-21 (հայերեն), էջ 31-37 (ռուսերեն), էջ 45-50 (անգլերեն):

Базеян К.Р., Аганян Г.Т. Русский след в армянской культуре Александрополя, Научная конференция «Археология и этнография Кавказа и Крыма», Петербург, Тезисы докладов, Санкт- 2017, С. 117-119.

Базеян К. Р., Армянское кружево: традиционное и новое, Международная научно-практическая конференция, XV научные чтения памяти В. М. Василенко, «Русский стиль: в поисках национальной идентичности», сборник тезисов,  М., 21-23 ноября 2017.

Բազեյան Կ. Ռ., Կ. Ղաֆադարյանի ազգագրական բնույթի մի հոդվածի շուրջ, «Խոսրով Կոտակից  մինչև  Կարո Ղաֆադարյան», Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված Կ. Ղաֆադարյանի ծննդյան 110-ամյա հոբելյանին, Եր., Զեկուցումների հիմնադրույթներ, 2017,  էջ 69-72:

Բազեյան Կ. Ռ., Վ. Հացունու աշխատությունները որպես հայ ազգագրության սկզբնաղբյուր, Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին նվիրված «Կղզյակ, որ մեզ ետուր արև…» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, էջ 60 - 76:

Բազեյան Կ. Ռ., Թորգոմ  Աղանյան,Արվեստն ու գեղարվեստական արհեստագործությունը հետաղետյան Գյումրու բնակչության հարմարվողականության գործընթացներում, ՇՀՀԿ Գիտական աշխատություններ, հ. 21, Գյումրի. 2018, էջ 5-14:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN