ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պետրոսյան Ս., Դասերը և եռադասության դրսևորումները հին Հայաստանում, Եր., 2006, 473 էջ:
Պետրոսյան Ս.,Հայոց մեհենագրության ակունքներում, Գյումրի, 2008, 108 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Պետրոսյան Ս.,Փայտակարանը և Պարսպատունիքը մ.թ. 1-ին դարի երրորդ քառորդում,  ՙՊԲՀ՚, 1975, թիվ 2, էջ 167-182:
Պետրոսյան Ս., Սասնա ծառերի՚ երեք եղբայրները և նրանց վիպասանական զուգահեռները, ԼՀԳ, 1975, թիվ 9, էջ 71-77:
Պետրոսյան Ս., Դահական ցեղերը Կասպից ծովից հարավարևմուտք ընկած շրջաններում, ԼՀԳ, 1976, թիվ 1, էջ 91-97:

Պետրոսյան Ս., Մերձսևանյան ցեղերի միությունը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելքում (մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.), ՊԲՀ, 1976, թիվ 1, էջ 187-198:

Պետրոսյան Ս.,Գարգարացւոց դաշտի՚ տեղադրությունը, ԼՀԳ, 1976, թիվ 7, էջ 67-76:
Պետրոսյան Ս., Թրակա - կիմերական ցեղերի միությունները Հայկական լեռնաշխարհում, ՊԲՀ, 1977, թիվ 1, էջ 207-220:
Պետրոսյան Ս., Հին թրակյան էթնիկական տարրը հնագույն Վանանդում, ԼՀԳ, 1977, թիվ 8, էջ 32-41:
Պետրոսյան Ս., Թրակա-կիմերական էթնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում, ՊԲՀ, 1979, թիվ 1, էջ 189-203:
Պետրոսյան Ս., Մեծ Հայքի հյուսիս-արևմտյան և հյուսիսային հարևանները հայ-հռոմեական փոխհարաբերությունների ոլորտում, ԼՀԳ, 1979, թիվ 4, էջ 57-67:
Պետրոսյան Ս., Հին Մարաստանի տարածքի երրորդ էթնիկական տարրի մասին, ՊԲՀ, 1979, թիվ 4, էջ 46-58:
Պետրոսյան Ս., Շարայի ցեղամիությունը՚ Հայկական լեռնաշխարհի  հյուսիսարևելքում, ԼՀԳ, 1979, թիվ 12, էջ 65-75:
Պետրոսյան Ս., Վահագնի երգի՚ ակրոստիքոսների վերականգնման և վերծանման փորձ, ԼՀԳ, 1981, թիվ 4, էջ 78-88:
Պետրոսյան Ս., Հացազգիների մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Շարայի ավանդազրույցում, ՊԲՀ, 1981, թիվ 3, էջ 187-204:
Պետրոսյան Ս., Շիրակայ ամբարքի՚ շուրջ, ԼՀԳ, 1982, թիվ 8, էջ 73-79:
Պետրոսյան Ս., Դադարշիշի զորաբանակի նահանջի երթուղին, ՊԲՀ, 1982, թիվ 3, էջ 151-164:
Պետրոսյան Ս., Ասպետ՚ տիտղոսի և ՙասպետութիւն՚ գործակալության նախնական բնույթի պարզաբանման փորձ, ԼՀԳ, 1983, թիվ 4, էջ 77-85:
Պետրոսյան Ս., Սարդուրի 2-րդի անդրսևանյան արշավանքի երթուղու շուրջ, ՊԲՀ, 1984, թիվ 2, էջ 175-182:

Петросян С., Древнейшие названия Черного моря, озер Урмия и Ван в свете мифологических представлений древный армян,ԼՀԳ, 1986, թիվ 4, էջ 53-64:

Պետրոսյան Ս., Սասնա ծռերի՚ Օղան-Տողանի ծագման շուրջ, ՊԲՀ, 1986, թիվ 3, էջ 195-200:
Петросян С., Племенной союз Хайаса – Аззи в системе двоичных противопоставлений ԼՀԳ, 1987, թիվ 3, էջ 77-87:
Պետրոսյան Ս., Երկգույն - երկհարկ տիեզերքի մասին առասպելաբանական պատկերացումը Հայկական լեռնաշխարհում, ԼՀԳ, 1991, թիվ 2, էջ 126-131:
Պետրոսյան Ս., Գյումրիի պեղածո գոտու բեկորի զարդանախշերի շուրջ, ՇՊՄԺ, Հանրապետական առաջին գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1994, էջ 30-32:
Պետրոսյան Ս., Նախնական Ուրարտուի գլխավոր աստծու հարցի շուրջը, ՙԳյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1994, էջ 226-231:
Պետրոսյան Ս., Երեք դասերը և եռյակ բնակավայրերը հին Հայաստանում, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հայ ճարտարապետության ազգային թանգարան. Տարեգիրք 1994, Երևան, 1995, էջ 14-17:
Պետրոսյան Ս., Արջի և եղջերվի հակադրամիասնական պաշտամունքի արտացոլումը հնագույն Շիրակի տեղանուններում, ՇՊՄԺ, Հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996, էջ 45-46:
Պետրոսյան Ս., Հայ-հնդկական և հայ-աստվածաշնչային մի զուգահեռ, ՙԳՊՄԻ գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1996, էջ 137-138:
Պետրոսյան Ս., Հայկի հողագործ, զինվոր և քուրմ որդիները, ՙԳՊՄԻ գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1996,էջ 139-143:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Ջրի պաշտամունքի արտացոլումը հ.-ե. *sna- արմատով կազմված բառերում և դիցանուններում ՙԳՊՄԻ գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1996,էջ 133-136:
Պետրոսյան Ս., Հին հայոց եռամասն ամսվա խորհուրդը, ՙՀանդէս ամսօրեայ՚, Վիեննա, 1996, էջ 420-439:
Պետրոսյան Ս., Եղջերավոր-գիշատիչ՚ հակադրամիասնական պաշտամունքի արտացոլումը Նաիրյան մի քանի տեղանուններում, ՙՀայ ժողովրդական մշակույթը՚, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հանրապետական գիտական նստաշրջան, 9, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 1997, էջ 48-49:
Պետրոսյան Ս., Արեգակի  առասպելաբանական ըմբռնման արտացոլումը Թումանյանի և Չարենցի երկերում, ՙՉարենցյան ընթերցումներ Գյումրիում՚, Գիտական զեկուցումների ժողովածու, Երևան 1997, էջ 108-122:
Պետրոսյան Ս., Խալդի դիցայծի և գինու պաշտամունքի շուրջ, ՙՀանդէս ամսօրեայ՚, Վիեննա, 1997:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Ամպ/ձի՚ և ՙգետ/ձի՚ առասպելաբանական կապի մի քանի դրսևորումներ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 1, Գյումրի, 1998, էջ 63-75:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Պետրոսյան Լ., Ջրերի զավակի՚ պաշտամունքի արտացոլումը սեպագրային մի քանի տեղանուններում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 1, Գյումրի, 1998,էջ 76-83:
Պետրոսյան Ս., IRDANIU(NI) բնակավայրի տեղադրության և անվան ստուգաբանության շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 18-20:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Խուռիական մի առասպելի հնդեվրոպական բաղադրատարրը, ՇՊՄԺ հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 8-9:
Պետրոսյան Ս., Երեք դասերը և Ազա երկրի քաղաքների եռյակը, ԳՊՄԻ գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, Գյումրի, 1999, էջ 16-17:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Պատմական իրականության արտացոլումը հնագույն Վանանդի մի քանի տեղանուններում, ԳՊՄԻ գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, Գյումրի, 1999, էջ 14-15:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Եռյակ բնակավայրերի համակարգը հին Հայաստանում և Ռուսիայում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 2, Գյումրի, 1999, էջ 132-143:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Չաստվածների մի եռյակի վիպական զուգահեռները և դրանց նախատիպերը , ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 2, Գյումրի, 1999, էջ 148-159:
Պետրոսյան Ս., Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ, ՊԲՀ, 1999, թիվ 2-3, էջ 175-189:
Պետրոսյան Ս., Հասարակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումները Երվանդունյաց Հայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ), ՊԲՀ, 2000, թիվ 2, էջ 160-176:
Պետրոսյան Ս., Ազգակից երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից, ՙԵրևանի պետական համալսարանի 80-ամյակին նվիրված Շիրակի մարզի գիտաժողովի (մայիս 18-20, Գյումրի, 1999) նյութորի ժողովածու՚, Երևան, 2000, էջ 114-122:
Պետրոսյան Ս., Վարձ պաշտամունքային տերմինի և Վարձ//Վարձայ անձնանվան շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 42-44:

Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Հին Շիրակի երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից, ՇՊՄԺ հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 12-13:

Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Տիգնիս ամրոցի դերը համալիր շինությունների եռյակում, ՇՊՄԺ հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 30-32:

Պետրոսյան Ս., Հայոց երեք արքայազունների հասարակական ֆունկցիաների մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 3, Գյումրի, 2000, էջ 57-72:

Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ.,Հովհաննես - Սմբատի թագավորության երեք բաղադրամասերի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 3, Գյումրի, 2000, էջ 80-91:

Պետրոսյան Ս., Սեբաստիայի Մայր դիցուհին և նրա ուղեկից զույգը, ՙՀայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը՚, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, 2001, էջ 125-133:
Պետրոսյան Ս., Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարողը (Տրդատ Արշակունին, թե՞ Ներսեհ Սասանյանը), ՊԲՀ, 2001, թիվ 3, էջ 31-48:

Պետրոսյան Ս., Տարբանի կերպարի պատմական հենքն ու միջավայրը, ՙՔրիստոնեության 1700-ամյակին   նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ՚, Երևան, 2001:

Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Հնագույն Ծոփքի դիցական գլխավոր եռյակի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 79-96:
Պետրոսյան Ս., Մուրսիլի I-ի արևելյան արշավանքի երթուղին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 53-61:
Պետրոսյան Ս., Մուշեղ անվան նախնական բնույթի պարզաբանման փորձ, ՇՊՄԺ հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 28-30:
Պետրոսյան Ս., Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը, ՊԲՀ, 2002, թիվ 3, էջ 261-276:
Պետրոսյան Ս., Եռյակ բնակավայրերի համակարգը Ախուրյանի ավազանում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 5-14:
Պետրոսյան Ս., Զուգահեռ կերպարներ հայասական դիցարանում և ՙՍասնա ծռերում՚, ՙՀայոց հին պատմության հիմնահարցեր.  հայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 2003, էջ 15-16:
Պետրոսյան Ս., Հին հայոց խաղողագործ աստվածը, ՙՀայոց հին պատմության հիմնահարցեր.  հայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 2003, էջ 47-48:
Պետրոսյան Ս., Սիսակ և Նոյ նահապետների մասին հայկական ավանդությունների պատմական հենքը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 6, Գյումրի, 2003, էջ 5-16:
Պետրոսյան Ս., Հնագույն Հայաստանի գլխավոր աստվածությունների շուրջ, ՙՀայաստանի էկոլոգիական հանդես՚, Տաթև գիտակրթական համալիր, 2, 2003, էջ125-133:
Պետրոսյան Ս., Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները, ՊԲՀ, 2004, թիվ 1, էջ 160-174:
Պետրոսյան Ս., Սասնա ծռերի՚ և ՙՎիպասանքի՚ զուգահեռ եռյակների շուրջ, ՙՀայկական ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը՚, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Հնագիտության և  ազգագրության ինստիտուտ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Երևան, 2004, էջ 68-75:
Պետրոսյան Ս., Արևի աստծու UIŠINI քաղաքը և մակդիրները, ՇՊՄԺ հանրապետական 6-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 15-18:
Պետրոսյան Ս., Վանյան աստվածությունների երկրորդ զույգը, ՇՊՄԺ հանրապետական 6-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 18-21:
Պետրոսյան Ս., Հին հայոց խաղողագործ աստվածը, ՙՀայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, Եր., 2004, էջ 158-164:
Պետրոսյան Ս., Ալնիունու քաղաքի և Արևաստծու դերը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 11-18:
Պետրոսյան Ս., Եղեռն՝ նաև պատմագիտության բնագավառում (ՙօտարված՚ Ուրարտուի հարցի շուրջ), ՙՄեծ եղեռն 90՚, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 147-155:
Պետրոսյան Ս., Ուրարտական մեհենագրության մի պատառիկի վերծանման փորձ, ՙՀայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու՚, Գյումրի, 2005, էջ 95-100:
Պետրոսյան Ս., Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ, ՊԲՀ, 2005, թիվ 3, էջ 232-247:
Պետրոսյան Ս., Տիգրան Մեծի որդիները եռադասության տեսանկյունից, ՙՏիգրան Մեծ. գահակալության 2100 ամյակ՚, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Աշտարակ, 2005, էջ 68-70:
Պետրոսյան Ս., Հայոց հնագույն կառքերի, կառավարների և կառամարտիկների մասին, ՙՀայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, Գիտաժողով II, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, Եր., 2005, էջ 25-26:
Պետրոսյան Ս., Հին հայոց Արևաստծու *Ues-//Վեհ մակդիրը և սրբավայրերը, նույն տեղում, էջ 28:
Պետրոսյան Ս., Վաղուրարտական դիցարանի գլխավոր եռյակը (Ովքե՞ր են Բուդինի հավաքածուի ընծայական թիթեղին պատկերված աստվածները), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 8, Գյումրի, 2005, էջ 30-37:
Պետրոսյան Ս., Դրախտի գետերի և Խավիլա, Քուշ երկրների տեղադրության շուրջ, ՊԲՀ, 2006,  թիվ 2, էջ 237-255:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ. Արտամետի հին աստվածությունները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխաշություններ», հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 24-31:
Պետրոսյան Ս., Հացահատիկի ուրարտական աստվածությունները, նույն տեղում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխաշություններ», հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 5 -12:
Պետրոսյան Ս., Եռադասության մի դրսևորում Ուրարտուի զինված ուժերում, ՙԳՊՄԻ հանրապեգիտ. նստաշրջանի նյութեր՝ նվիրված ՀՀ անկախության 15- ամյակին՚, Գյումրի, 2006, էջ 192-197:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Հայոց Արշամ թագավորը (գործունեության ուրվագիծ), ՙԳՊՄԻ հանրապեգիտ. նստաշրջանի նյութեր՝ նվիրված ՀՀ անկախության 15- ամյակին՚, Գյումրի, 2006, էջ 198-201:
Պետրոսյան Ս., Գյումրու ուրարտական գոտու բեկորի մեհենսգիրը, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 43-50
Պետրոսյան Ս., Աս արմատով բառերի պաշտամունքային բնույթի մասին, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007,էջ 60-66:

Պետրոսյան Ս., Անձավի ուրարտական վահանի առյուծների զույգը, ՊԲՀ, 2007, թիվ 1, էջ 262-273:

Պետրոսյան Ս., Հնդեվրոպական-հայկական բաղադրատարրը ՙԳիլգամեշ՚ դյուցազնավեպում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 10, Գյումրի, 2007,էջ 32-42:

Պետրոսյան Ս., Մի քանի փողային նվագարանների հայկական անունների մասին, ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, Գյումրի, 2007, թիվ 2-3, էջ 14-18:

Պետրոսյան Ս., Գորգի, Բանան և Դավիթ՚ եռյակը՝ եռադասության տեսանկյունից, ՙԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու՚, Գյումրի, 2008, էջ 166-170:

Պետրոսյան Ս., Մի զարմանալի անտեղյակության առթիվ, ՊԲՀ, 2008, թիվ 1, էջ 306-307:

Պետրոսյան Ս., Կրկին ՙՎահագնի երգի՚ մասին, ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, Գյումրի, 2008, թիվ 1-2, էջ 55-58:
Պետրոսյան Ս., Գիլգամեշը և Խուլուպպու ծառը՚ վիպերգի հնդեվրոպական-հայկական բաղադրատարրը, ՊԲՀ, 2008, թիվ 3, էջ 172-184:
Պետրոսյան Ս., Հացազգիների մշակության արտացոլումը Բարշամի պաշտամունքում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 11, Գյումրի, 2008, էջ 81-89:
Պետրոսյան Ս., Պատմականը՝ Զարմայր նահապետի մասին ավանդազրույցում, ՙԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր՚, պրակ 2, Գյումրի, 2009, էջ 28-32:
Պետրոսյան Ս., Արարատյան դրախտը՚ սեպագիր աղբյուրներում, ՊԲՀ, 2009, թիվ 2-3, էջ 249-261:
Պետրոսյան Ս., Հարվածային մի քանի նվագարանների անունների շուրջ, ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, 2009, թիվ 1-2, էջ 55-58:
Պետրոսյան Ս., Մի ժայռապատկերի մեհենագրության վերծանման փորձ, ՙԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր՚, Գյումրի, 2009, էջ 112-116:
Պետրոսյան Ս., Ուրմե և Արխի երկրների տեղորոշման շուրջ, ՙՎՊՄԻ գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, Վանաձոր, 2009, էջ 86-93:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ.,Սեպագրային Durubani/հայերեն տորբան, ՙՎՊՄԻ գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, Վանաձոր,  2009, էջ 65-70:

Պետրոսյան Ս., Մի ժայռապատկերի մեկնաբանման և պատկերագրության վերծանման փորձ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր12, Երևան, 2009, էջ 63-71:

Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Արարատի, Արագածի և մոտակա լեռների սեպագրային անունների շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր. 12, Երևան, 2009, էջ 52-62:
Պետրոսյան Ս., Հայկական լեռնաշխարհի տեղը Էնլիլ և Էնկի աստվածների պաշտամունքում, ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 58-65:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Կարմիրբլուրյան DAMAR.UTU և Կուեռա-Կուառ աստվածությունների առնչությունների մասին, ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 65-71։
Պետրոսյան Ս., Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին, ՊԲՀ, 2010, թիվ 3, էջ 220-227:
Պետրոսյան Ս., Արամանյակի որդիները և նրանց տիրույթները  եռադասության տեսանկյունից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 13, Երևան, 2010, էջ 24-32:
Պետրոսյան Ս., Տիգրան Մեծի որդիները եռադասության տեսանկյունից, ՙՏիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2005թ.)՚, Եր., 2011, էջ 44-48:
Պետրոսյան Ս., Մովսես Խորենացին` Հայաստանում սեպագրության հայտնվելու ժամանակի մասին, ՙՎՊՄԻ գիտաժողովի նյութեր. Մովսես Խորենացու ծննդյան 1600-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով (25 նոյեմբերի 2010թ.)՚, Վանաձոր, 2011, էջ 57-66:
Պետրոսյան Ս., Քսենոփոնյան «Հնդիկ»-ի թագավորությունը և սեպագրային էթիունին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 15,Երևան, 2012, էջ 5-12:
Պետրոսյան Ս., Պատմականն ու առասպելաբանականը Վարդգես Մանուկի ավանդազրույցում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012, էջ 27-31:
Պետրոսյան Ս., Մասիսը  և  Արտավազդի  առասպելը  (հայ-շումերական  պատմամշակութային  փոխառնչությունների  պատմությունից,ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013, էջ 5-14:
Պետրոսյան Ս., Զարմայր Նահապետի և «Քաղդէացւոց»  արքայացանկի  շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Գյումրի, 2014, էջ 58-69:
Պետրոսյան Ս., Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն կառամարտիկների մասին, «ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2014, N 4, էջ 26-39:
Պետրոսյան Ս., Quria երրները և հին հայոց մատռվակները, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18, Գյումրի, 2015, էջ 50-61:
Պետրոսյան Ս., «Իծագրեր»- ժայռապատկերները քարայծի և դիցայծի պաշտամունքի տեսանկյունից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 18,Գյումրի 2015, էջ 83-96:

Petrosyan S. “The peak of Earth”: Cradle of the Indo-European and Sumerian Storm God//Հնդեվրոպական և շումերական հողմի աստծու բնօրրանը՝ «Կատար Երկրի», “Fundamental armenology” electronic journal,  History, 2015, N 2. http://www.fundamentalarmenology.am/datas/pdfs/209.pdf

Պետրոսյան Ս., Պատմությունն ու առասպելը Սինամ թագավորի վիպական կերպարում, ՎԷՄ համահայկական հանդես, Եր., 2016 հունվար-մարտ, թիվ 1, էջ 19-30:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Շիրակում և Վանանդում օձի և օձամանուկի պաշտամունքի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 19, Գյումրի 2016, էջ 150-158:
Պետրոսյան Ս., Հնդեվրոպական և շումերական Հողմի աստծու բնօրրանը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 19, Գյումրի 2016, էջ 52-61:
Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Շիրակում և Վանանդում օձի և օձամանուկի պաշտամունքի շուրջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 24-25 սեպտեմբերի, 2016, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 2016, էջ 213-216:
Պետրոսյան Ս., Ներգալ - U.GUR առասպելաբանական կերպարի հենքի մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», 2017, N 20, էջ 28-40:
Պետրոսյան Ս., Սեպագրային UIṬIRU(Ḫ)I երկրի տեղադրության շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 21, Գյումրի 2018, էջ 50-59։

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN