ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դասերը և եռադասության դրսևորումները հին Հայաստանում, Եր., 2006, 473 էջ:
Հայոց մեհենագրության ակունքներում, Գյումրի, 2008, 108 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Փայտակարանը և Պարսպատունիքը մ.թ. 1-ին դարի երրորդ քառորդում,  ՙՊԲՀ՚, 1975, թիվ 2, էջ 167-182:
Սասնա ծառերի՚ երեք եղբայրները և նրանց վիպասանական զուգահեռները, ԼՀԳ, 1975, թիվ 9, էջ 71-77:
Դահական ցեղերը Կասպից ծովից հարավարևմուտք ընկած շրջաններում, ԼՀԳ, 1976, թիվ 1, էջ 91-97:

Մերձսևանյան ցեղերի միությունը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելքում (մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.), ՊԲՀ, 1976, թիվ 1, էջ 187-198:

Գարգարացւոց դաշտի՚ տեղադրությունը, ԼՀԳ, 1976, թիվ 7, էջ 67-76:
Թրակա - կիմերական ցեղերի միությունները Հայկական լեռնաշխարհում, ՊԲՀ, 1977, թիվ 1, էջ 207-220:
Հին թրակյան էթնիկական տարրը հնագույն Վանանդում, ԼՀԳ, 1977, թիվ 8, էջ 32-41:
Թրակա-կիմերական էթնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում, ՊԲՀ, 1979, թիվ 1, էջ 189-203:
Մեծ Հայքի հյուսիս-արևմտյան և հյուսիսային հարևանները հայ-հռոմեական փոխհարաբերությունների ոլորտում, ԼՀԳ, 1979, թիվ 4, էջ 57-67:
Հին Մարաստանի տարածքի երրորդ էթնիկական տարրի մասին, ՊԲՀ, 1979, թիվ 4, էջ 46-58:
Շարայի ցեղամիությունը՚ Հայկական լեռնաշխարհի  հյուսիսարևելքում, ԼՀԳ, 1979, թիվ 12, էջ 65-75:
Վահագնի երգի՚ ակրոստիքոսների վերականգնման և վերծանման փորձ, ԼՀԳ, 1981, թիվ 4, էջ 78-88:
Հացազգիների մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Շարայի ավանդազրույցում, ՊԲՀ, 1981, թիվ 3, էջ 187-204:
Շիրակայ ամբարքի՚ շուրջ, ԼՀԳ, 1982, թիվ 8, էջ 73-79:
Դադարշիշի զորաբանակի նահանջի երթուղին, ՊԲՀ, 1982, թիվ 3, էջ 151-164:
Ասպետ՚ տիտղոսի և ՙասպետութիւն՚ գործակալության նախնական բնույթի պարզաբանման փորձ, ԼՀԳ, 1983, թիվ 4, էջ 77-85:
Սարդուրի 2-րդի անդրսևանյան արշավանքի երթուղու շուրջ, ՊԲՀ, 1984, թիվ 2, էջ 175-182:

Древнейшие названия Черного моря, озер Урмия и Ван в свете мифологических представлений древный армян,ԼՀԳ, 1986, թիվ 4, էջ 53-64:

Սասնա ծռերի՚ Օղան-Տողանի ծագման շուրջ, ՊԲՀ, 1986, թիվ 3, էջ 195-200:
Племенной союз Хайаса – Аззи в системе двоичных противопоставлений ԼՀԳ, 1987, թիվ 3, էջ 77-87:
Երկգույն - երկհարկ տիեզերքի մասին առասպելաբանական պատկերացումը Հայկական լեռնաշխարհում, ԼՀԳ, 1991, թիվ 2, էջ 126-131:
Գյումրիի պեղածո գոտու բեկորի զարդանախշերի շուրջ, ՇՊՄԺ, Հանրապետական առաջին գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1994, էջ 30-32:
Նախնական Ուրարտուի գլխավոր աստծու հարցի շուրջը, ՙԳյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1994, էջ 226-231:
Երեք դասերը և եռյակ բնակավայրերը հին Հայաստանում, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հայ ճարտարապետության ազգային թանգարան. Տարեգիրք 1994, Երևան, 1995, էջ 14-17:
Արջի և եղջերվի հակադրամիասնական պաշտամունքի արտացոլումը հնագույն Շիրակի տեղանուններում, ՇՊՄԺ, Հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996, էջ 45-46:
Հայ-հնդկական և հայ-աստվածաշնչային մի զուգահեռ, ՙԳՊՄԻ գիտ. աշխ. ժողովածու՚, 2, Գյումրի, 1996, էջ 137-138:
Հայկի հողագործ, զինվոր և քուրմ որդիները, նույն տեղում, էջ 139-143:
Ջրի պաշտամունքի արտացոլումը հ.-ե. *sna- արմատով կազմված բառերում և դիցանուններում (Ծ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 133-136:
Հին հայոց եռամասն ամսվա խորհուրդը, ՙՀանդէս ամսօրեայ՚, Վիեննա, 1996, էջ 420-439:
Եղջերավոր-գիշատիչ՚ հակադրամիասնական պաշտամունքի արտացոլումը Նաիրյան մի քանի տեղանուններում, ՙՀայ ժողովրդական մշակույթը՚, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հանրապետական գիտական նստաշրջան, 9, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 1997, էջ 48-49:
Արեգակի  առասպելաբանական ըմբռնման արտացոլումը Թումանյանի և Չարենցի երկերում, ՙՉարենցյան ընթերցումներ Գյումրիում՚, Գիտական զեկուցումների ժողովածու, Երևան 1997, էջ 108-122:
Խալդի դիցայծի և գինու պաշտամունքի շուրջ, ՙՀանդէս ամսօրեայ՚, Վիեննա, 1997:
Ամպ/ձի՚ և ՙգետ/ձի՚ առասպելաբանական կապի մի քանի դրսևորումներ (Ծ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հ. 1, Գյումրի, 1998, էջ 63-75:
Ջրերի զավակի՚ պաշտամունքի արտացոլումը սեպագրային մի քանի տեղանուններում (Ծ.Պետրոսյանի և Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 76-83:
IRDANIU(NI) բնակավայրի տեղադրության և անվան ստուգաբանության շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 1998, էջ 18-20:
Խուռիական մի առասպելի հնդեվրոպական բաղադրատարրը (Ծ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 8-9:
Երեք դասերը և Ազա երկրի քաղաքների եռյակը, ԳՊՄԻ գիտ. աշխ. ժողովածու՚, Գյումրի, 1999, էջ 16-17:
Պատմական իրականության արտացոլումը հնագույն Վանանդի մի քանի տեղանուններում (Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 14-15:
Եռյակ բնակավայրերի համակարգը հին Հայաստանում և Ռուսիայում (Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխատություններ՚, հատոր 2, Գյումրի, 1999, էջ 132-143:
Չաստվածների մի եռյակի վիպական զուգահեռները և դրանց նախատիպերը (Ծ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 148-159:
Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ, ՊԲՀ, 1999, թիվ 2-3, էջ 175-189:
Հասարակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումները Երվանդունյաց Հայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ), ՊԲՀ, 2000, թիվ 2, էջ 160-176:
Ազգակից երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից, ՙԵրևանի պետական համալսարանի 80-ամյակին նվիրված Շիրակի մարզի գիտաժողովի (մայիս 18-20, Գյումրի, 1999) նյութորի ժողովածու՚, Երևան, 2000, էջ 114-122:
Վարձ պաշտամունքային տերմինի և Վարձ//Վարձայ անձնանվան շուրջ, ՇՊՄԺ հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 42-44:

Հին Շիրակի երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից (Ծ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 12-13:

Տիգնիս ամրոցի դերը համալիր շինությունների եռյակում (Լ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 30-32:

Հայոց երեք արքայազունների հասարակական ֆունկցիաների մասին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 3,Գյումրի,2000, էջ 57-72:

Հովհաննես - Սմբատի թագավորության երեք բաղադրամասերի շուրջ (Լ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 80-91:

Սեբաստիայի Մայր դիցուհին և նրա ուղեկից զույգը, ՙՀայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը՚, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, 2001, էջ 125-133:
Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարողը (Տրդատ Արշակունին, թե՞ Ներսեհ Սասանյանը), ՊԲՀ, 2001, թիվ 3, էջ 31-48:

Տարբանի կերպարի պատմական հենքն ու միջավայրը, ՙՔրիստոնեության 1700-ամյակին   նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստ. զեկուցումների հիմնադրույթներ՚, Երևան, 2001:

Հնագույն Ծոփքի դիցական գլխավոր եռյակի շուրջ (Ծ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 4, Գյումրի, 2001, էջ 79-96:
Մուրսիլի I-ի արևելյան արշավանքի երթուղին, նույն տեղում, էջ 53-61:
Մուշեղ անվան նախնական բնույթի պարզաբանման փորձ, ՇՊՄԺ հանրապետական V գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 28-30:
Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը, ՊԲՀ, 2002, թիվ 3, էջ 261-276:
Եռյակ բնակավայրերի համակարգը Ախուրյանի ավազանում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հ. V, Գյումրի, 2002, էջ 5-14:
Զուգահեռ կերպարներ հայասական դիցարանում և ՙՍասնա ծռերում՚, ՙՀայոց հին պատմության հիմնահարցեր.  հայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Եր., 2003, էջ 15-16:
Հին հայոց խաղողագործ աստվածը, նույն տեղում, էջ 47-48:
Սիսակ և Նոյ նահապետների մասին հայկական ավանդությունների պատմական հենքը, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հ. VI, Գյումրի, 2003, էջ 5-16:
Հնագույն Հայաստանի գլխավոր աստվածությունների շուրջ, ՙՀայաստանի էկոլոգիական հանդես՚, Տաթև գիտակրթական համալիր, 2, 2003,էջ125-133:
Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները, ՊԲՀ, 2004, թիվ 1, էջ 160-174:
Սասնա ծռերի՚ և ՙՎիպասանքի՚ զուգահեռ եռյակների շուրջ, ՙՀայկական ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը՚, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Հնագիտության և  ազգագրության ինստիտուտ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողով, Երևան, 2004, էջ 68-75:
Արևի աստծու UIŠINI քաղաքը և մակդիրները, ՇՊՄԺ հանրապետական 6-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2004, էջ 15-18:
Վանյան աստվածությունների երկրորդ զույգը, նույն տեղում, էջ 18-21:
Հին հայոց խաղողագործ աստվածը, ՙՀայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, Եր., 2004, էջ 158-164:
Ալնիունու քաղաքի և Արևաստծու դերը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 11-18:
Եղեռն՝ նաև պատմագիտության բնագավառում (ՙօտարված՚ Ուրարտուի հարցի շուրջ), ՙՄեծ եղեռն 90՚, ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 147-155:
Ուրարտական մեհենագրության մի պատառիկի վերծանման փորձ, ՙՀայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու՚, Գյումրի, 2005, էջ 95-100:
Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ, ՊԲՀ, 2005, թիվ 3, էջ 232-247:
Տիգրան Մեծի որդիները եռադասության տեսանկյունից, ՙՏիգրան Մեծ. գահակալության 2100 ամյակ՚, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Աշտարակ, 2005, էջ 68-70:
Հայոց հնագույն կառքերի, կառավարների և կառամարտիկների մասին, ՙՀայկական լեռնաշխարհը հայոց և համաշխարհային քաղաքակրթության բնօրրան՚, Գիտաժողով II, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, Եր., 2005, էջ 25-26:
Հին հայոց Արևաստծու *Ues-//Վեհ մակդիրը և սրբավայրերը, նույն տեղում, էջ 28:
Վաղուրարտական դիցարանի գլխավոր եռյակը (Ովքե՞ր են Բուդինի հավաքածուի ընծայական թիթեղին պատկերված աստվածները), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 8, Գյումրի, 2005, էջ 30-37:
Դրախտի գետերի և Խավիլա, Քուշ երկրների տեղադրության շուրջ, ՊԲՀ, 2006,  թիվ 2, էջ 237-255:
Արտամետի հին աստվածությունները (Ծ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխաշություններ», հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 24-31:
Հացահատիկի ուրարտական աստվածությունները, նույն տեղում, էջ 5-12:
Եռադասության մի դրսևորում Ուրարտուի զինված ուժերում, ՙԳՊՄԻ հանրապեգիտ. նստաշրջանի նյութեր՝ նվիրված ՀՀ անկախության 15- ամյակին՚, Գյումրի, 2006, էջ 192-197:
Հայոց Արշամ թագավորը (գործունեության ուրվագիծ), (Լ. Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), նույն տեղում, էջ 198-201:
Գյումրու ուրարտական գոտու բեկորի մեհենսգիրը, ՇՊՄԺ հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 43-50
Աս արմատով բառերի պաշտամունքային բնույթի մասին, նույն տեղում, էջ 60-66:

Անձավի ուրարտական վահանի առյուծների զույգը, ՊԲՀ, 2007, թիվ 1, էջ 262-273:

Հնդեվրոպական-հայկական բաղադրատարրը ՙԳիլգամեշ՚ դյուցազնավեպում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚,հ.X,Գյումրի,2007,էջ 32-42:

Մի քանի փողային նվագարանների հայկական անունների մասին,ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, Գյումրի, 2007, թիվ 2-3, էջ 14-18:

Գորգի, Բանան և Դավիթ՚ եռյակը՝ եռադասության տեսանկյունից, ՙԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու՚, Գյումրի, 2008, էջ 166-170:

Մի զարմանալի անտեղյակության առթիվ, ՊԲՀ, 2008, թիվ 1, էջ 306-307:

Կրկին ՙՎահագնի երգի՚ մասին, ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, Գյումրի, 2008, թիվ 1-2, էջ 55-58:
Գիլգամեշը և Խուլուպպու ծառը՚ վիպերգի հնդեվրոպական-հայկական բաղադրատարրը, ՊԲՀ, 2008, թիվ 3, էջ 172-184:
Հացազգիների մշակության արտացոլումը Բարշամի պաշտամունքում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 11, Գյումրի, 2008, էջ 81-89:
Պատմականը՝ Զարմայր նահապետի մասին ավանդազրույցում, ՙԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, պրակ 2, Գյումրի, 2009, էջ 28-32:
Արարատյան դրախտը՚ սեպագիր աղբյուրներում, ՊԲՀ, 2009, թիվ 2-3, էջ 249-261:
Հարվածային մի քանի նվագարանների անունների շուրջ, ՙԱրվեստ և ժամանակ՚, 2009, թիվ 1-2, էջ 55-58:
Մի ժայռապատկերի մեհենագրության վերծանման փորձ, ՙԳՊՄԻ հանրապետ. գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, Գյումրի, 2009, էջ 112-116:
Ուրմե և Արխի երկրների տեղորոշման շուրջ, ՙՎՊՄԻ գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, Վանաձոր, 2009, էջ 86-93:
Սեպագրային Durubani/հայերեն տորբան  (Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՙՎՊՄԻ գիտ. նստաշրջանի նյութեր՚, Վանաձոր,  2009, էջ 65-70:

Մի ժայռապատկերի մեկնաբանման և պատկերագրության վերծանման փորձ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր12, Երևան, 2009, էջ 63-71:

Արարատի, Արագածի և մոտակա լեռների սեպագրային անունների շուրջ (Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր. 12, Երևան, 2009, էջ 52-62:
Հայկական լեռնաշխարհի տեղը Էնլիլ և Էնկի աստվածների պաշտամունքում, ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 58-65:
Կարմիրբլուրյան DAMAR.UTU և Կուեռա-Կուառ աստվածությունների առնչությունների մասին (Լ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ), ՇՊՄԺ միջազգային 8-րդ գիտ. նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 65-71
Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին, ՊԲՀ, 2010, թիվ 3, էջ 220-227:
Արամանյակի որդիները և նրանց տիրույթները  եռադասության տեսանկյունից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 13, Երևան, 2010, էջ 24-32:
Տիգրան Մեծի որդիները եռադասության տեսանկյունից, ՙՏիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2005թ.)՚, Եր., 2011, էջ 44-48:
Մովսես Խորենացին` Հայաստանում սեպագրության հայտնվելու ժամանակի մասին, ՙՎՊՄԻ գիտաժողովի նյութեր. Մովսես Խորենացու ծննդյան 1600-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով (25 նոյեմբերի 2010թ.)՚, Վանաձոր, 2011, էջ 57-66:
Քսենոփոնյան «Հնդիկ»-ի թագավորությունը և սեպագրային էթիունին, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ ՙԳիտական աշխաշություններ՚, հատոր 15,Երևան, 2012, էջ 5-12:
Պատմականն ու առասպելաբանականը Վարդգես Մանուկի ավանդազրույցում, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012, էջ 27-31:
Մասիսը  և  Արտավազդի  առասպելը  (հայ-շումերական  պատմամշակութային  փոխառնչությունների  պատմությունից,ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013, էջ 5-14:
Զարմայր Նահապետի և «Քաղդէացւոց»  արքայացանկի  շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», հատոր 17, Գյումրի, 2014, էջ 58-69:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017