ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Որոշ դիտարկումներ օրհնության ժանրի մասին - Քրիստոնյա աշխարհի երաժշտական կանոնական ավանդույթները, Միջազգային երաժշտագիտական գիտաժողով, ծրագիր և հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 35:

Քաղուածք օրհնութեանց՚ Շարակնոցը հայոց ուշմիջնադարյան պաշտոներգության մեջ – Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 62:

Ուշմիջնադարյան հայոց պաշտոներգության մեկ առանձնահատկության մասին - Արևելք-Արևմուտք, դիալոգներ Հայաստանում, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2001, էջ 61:

Եկեղեցական երգեցողության վերաբերյալ դրույթները Կոմիտասի նամակ­ներում – Հայաստանում քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվ. պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, 2001, էջ 75:

Հայ միջնադարյան պատմագրության դերը երաժշտապատմական գործնթացի ուսումնասիրման մեջ - Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 61:

Նվագարանաշինության ավանդույթները ժամանակակից Գյումրիում – Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 61:

Գյումրու ավանդական նվագարանային երաժշտության բնորոշիչների շուրջ - Շիրակի պատմամշակութային ժառանգու­թյունը, Հանրապետական վեցերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2004, էջ 99:

Գրերի գյուտը և ձայնագրության համակարգի սկզբնավորումը հայ միջնա­դարյան մասնագիտացված երաժշտության մեջ - Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազ­գային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005, էջ 135:

Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիրների համատեքստում-Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005, էջ 182:

Անհատ երաժիշտների մասին հիշատակությունները հայ պատմագրության մեջ (V-XV դդ.) - Շիրակի հայագիտական կենտրոն «Գիտական աշխատություններ», հատոր 4, Գյումրի 2001, էջ 122:

Որոշ դիտարկումներ օրհնության ժանրի մասին «Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ. Ա, Երևան, 2002, էջ 82

Կանոնի ընդլայնման սկզբունքները հայոց ուշ միջնադարյան պաշտոներգության մեջ - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 173:

Երաժշտությունը հին հայոց ողբական արարողությունում – Ծիսական պարը հայոց մեջ, Երևան, 2002, էջ 63:

Հին Հայաստանի երաժշտական մշակույթի հարցերը Սրբուհի Լիսիցյանի աշխատություններում - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 6, Գյումրի, 2003, էջ 104:

Երաժշտության տեսության խնդիրներին առնչվող հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 120-125:

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները վկայում են. (Անհատ երաժիշտներ) - «Երաժշտական Հայաստան», N 1 (12), Երևան, 2004, էջ 21:

Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունը հայ երաժշտագիտական մտքի կիզակետում - Ավետ Տերտերյան – 75 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 164:

Մասնագիտացված երաժշտության ժանրերի մասին հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ - «Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ. Բ, Երևան, 2005, էջ 150:

Արդի երաժշտագիտության որոշ խնդիրների շուրջ – Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր 7, Գյումրի, 2005, էջ 120:

Ալեքսանդրապոլի աշուղական և սազանդարական արվեստում տարածված մի քանի մուղամների շուրջ – Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնա­խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 42:

Մուղամների մշակման Ն.Տիգրանյանի սկզբունքները - ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա­տություններ», հատոր 8, Գյումրի, 2005, էջ 100:

Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիրների համատեքստում -Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 566:

Հայ միջնադարեան երաժշտութեան տեսութեանն առնչուող յիշատակութիւնները Ե-ԺԵ դդ. ձեռագրերի յիշատակարաններում - Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հ. ԻԶ, Պէյրութ, 2006, էջ 29:

Նվագարանները հայ միջնադարյան գուսանական արվեստում - «Արվեստ և ժամանակ. հայացք Գյումրուց», 2006, N1, էջ 32:

Անանիա Շիրակացի -«Արվեստ և ժամանակ. հայացք Գյումրուց», 2006, N1, էջ 12:

Ավետ Տերտերյանը երաժշտական մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրների մասին - Ժամանակակից պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր 8, Գյումրի, 2006, էջ 123:

Նվագարանները հին հայոց բանակում - ՀՀ ԳԱԱ « ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա­տություններ» ,հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 81-84:

Ազգային գործոնի դրսևորման սկզբունքները XX դարի հայ երաժշտության մեջ - XX դարի հայ երաժշտության դասականներ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2006, էջ 77:

Հ.Ստեփանյան, Հայ ազգային մոնոդիան կոլեկտիվ անգիտակցականի հոգեբանական հոլովույթում-Գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2006 էջ31:

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Գրերի գյուտը եւ ձայնագրության համակարգի սկզբնավորումը հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության մեջ, Հայ գրերի գյուտի եւ Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, 2005, Երեւան, էջ 135-137 :

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիր­ների համատեքստում, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600- ամյակին, զեկուցումների դրույթներ, 2005,Երեւան, Գիտություն, էջ 566-572:

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Ալեքսանդրապոլի աշուղական եւ սազանդարական արվեստում տարածված մի քանի մուղամների շուրջ, «Հայ աշուղագիտությունը եւ արդի հիմնախնդիրներըե գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2005, Երեւան, էջ 42-46:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Որոշ դիտարկումների Ալեքսանդրապոլ-Շուշիի երաժշտական աղերսների շուրջ, Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2007, Երեւան, Գիտություն, էջ 295-301,

Հ.Հարությունյան, Մուղամը Նիկողայոս Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Հայ պրոֆեսիոնալ երաժշտական արվեստը եւ Գյումրին» գիտաժողովի նյութեր, 18-20 հունիսի 2006, Գյումրի, Էլդորադո, էջ 70-75:

Հ.Հարությունյան, Ալեքսանդրապոլը հայ-ռուսական երաժշտական մշակույթների խաչմերուկում, «Հայ-ռուսական երաժշտական մշակութային կապեր» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2008, Գյումրի, էջ 105-110,

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Մուղամների մշակման Ն. Տիգրանյանի սկզբունքները, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»,Գյումրի, 2005, հատոր 8, էջ 100-104:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Մասնագիտացված երաժշտության ժանրերի հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ, ՙՄանրուսում՚ 2005, հ. Բ, էջ 150-158:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Ա. Տերտերյանը երաժշտական մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրների մասին, Ժամանակակից պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհում, 2006, հ. 8, Գյումրի, էջ 123-125:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Հ. Ափինյան, Նվագարանները հին հայոց բանակում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, 2006, հատոր 9, էջ 81-84:

Հ.Հարությունյան, Մուղամների մշակումները Ն. Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Հայ պրոֆեսիոնալ երաժշտարվեստը եւ Գյումրին» երաժշտագիտական հոդվածների ժողովածու, 2007, Գյումրի, էջ 100-105:

Հ.Հարությունյան, Ալեքսանդրապոլի երաժշտական կյանքը, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, 2008, հատոր 11,էջ 40-48:

Հ.Հարությունյան,Արամ Քոչարյանի գրառումներն աշուղ Շերամի կյանքի ու ստեղծագործության մասին, «Գիտական աշխատություններ»,Գյումրի, 2009, հատոր 12, էջ 166-171:

Հ. Հարությունյան, Գյումրու երաժշտական կյանքը, Գյումրի. քաղաքը եւ մարդիկ, խմբ՝ Վ. Ղուկասյան, Գյումրի, 2009, էջ 2367-383,

Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլը հայ-ռուսական երաժշտական մշակույթների խաչմերուկ, «Հայ-ռուսական մշակութային կապեր» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2008, էջ 105-110:

Հարությունյան Հ., Մուղամների մշակումները Նիկողայոս Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Գեղարվեստական միտք», Երևան, 2008, էջ 21-28:

Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլի երաժշտական կյանքը, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008,:

Հարությունյան Հ., Արաքսի Գյուլզադյան, «Արվեստ և ժամանակ», Գյումրի, 2008, N1-2, էջ 16-18 :

Հ.Հարությունյան, Արաքսի Գյուլզադյան, «Մշակույթ», Երևան, 2009, N3, էջ 31-33:

Հ.Հարությունյան, Աշուղ Շերամի հեքիաթները, «Ոսկե Դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, Երևան, 2009, էջ 112-116:

Հ.Հարությունյան, Երաժշտական կյանք (1 հրտ. մամուլ), «Գյումրի. քաղաքը և մարդիկ» (հեղինակային կոլեկտիվ), Գյումրի, 2009, էջ 367-383:

Հ.Հարությունյան, Կոմիտասի ստեղծագործությունները ռուսական երաժշտագիտական մտքի տիրույթում (0.25 հրատ.մամուլ),«Հայ-ռուսական մշակութային կապեր» ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 182-186:

Հ.Հարությունյան, Շերամի երգերը Արամ Քոչարյանի գրառումներում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր12, Գյումրի, 2009,էջ 166-171:

Հ.Հարությունյան, Ութձայն համակարգը հայ միջնադարյան երաժշտության բուհական դասընթացում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 115- 119 :

Հ.Հարությունյան, Աշուղ Իգիթի երաժշտամտածողության բնորոշիչները Հ.Ափինյանի ուսումնասիրության մեջ: «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 215-218

Հ.Հարությունյան, Ե.Վարոսյան, Ալեքսանդրապոլյան մուղամների մշակումները Ն.Տիգրանյանի կամերային ստեղծագործություններում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 202-208:

Арутюнян А. Развитие армянской национальной монодии в духовной культуре сред­не­векогого Ани/ The fundamentals of our Spirituality միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Բաթումի, 2011, էջ 188-191:

Հարությունյան Հ., Գրիգոր Մագիստրոսը եւ Անիի երաժշտական մշակույթը /«Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտաժողով զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երեւան, 2011, էջ 61-64:

Հարությունյան Հ., Գրիգոր Մագիստրոսը եւ Անիի երաժշտական մշակույթը /«Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտաժողով զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երեւան, 2011, էջ 61-64:

Հարությունյան Հ, Շիրակի ժողովրդական երաժշտության հիմնական առանձնահատկությունները 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր14, Գյումրի, 2011,:

Հարությունյան Հ,, Շիրակյան պարեղանակները Ա. Բրուտյանի գրառումներում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 143-147:

Հարությունյան Հ,, Կարսի եւ Ալեքսանդրապոլի աշուղական ավանդույթների փոխառնչակցությունները  XIXդ. /մաս Ա/, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013թ., էջ 72-79:

Հարությունյան Հ,  Շիրակի երաժշտական բանահյուսության արդի դրսևորումները, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի,հատոր 18, 2015, էջ 139-145:

Հարությունյան Հ., Տաթևի համալսարանը որպես հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության կենտրոն, Եր., «Տաթևի համալսարանը որպես գիտական, կրթական կենտրոն» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2015, էջ 45-52:

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Քաղաքային՝ +374 312 69974, 61353 
Բջջային՝ +374 94411228
Էլ. փոստ՝  hkentron@mail.ru
 
shirakcenter.sci.am © 2011-2017