ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հարությունյան Հ., Երաժշտությունը V- XV դ.դ. հայ մատենագրության մեջ, «Գիտություն» հրատ, Երևան, 2010, 219 էջ:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Հ.Ստեփանյան,Որոշ դիտարկումներ օրհնության ժանրի մասին - Քրիստոնյա աշխարհի երաժշտական կանոնական ավանդույթները, Միջազգային երաժշտագիտական գիտաժողով, ծրագիր և հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 35:

Հ.Ստեփանյան,Քաղուածք օրհնութեանց՚ Շարակնոցը հայոց ուշմիջնադարյան պաշտոներգության մեջ – Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2001, էջ 62:

Հ.Ստեփանյան,Ուշմիջնադարյան հայոց պաշտոներգության մեկ առանձնահատկության մասին - Արևելք-Արևմուտք, դիալոգներ Հայաստանում, Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2001, էջ 61:

Հ.Ստեփանյան,Եկեղեցական երգեցողության վերաբերյալ դրույթները Կոմիտասի նամակ­ներում – Հայաստանում քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվ. պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի, 2001, էջ 75:

Հ.Ստեփանյան,Հայ միջնադարյան պատմագրության դերը երաժշտապատմական գործնթացի ուսումնասիրման մեջ - Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 61:

Հ.Ստեփանյան,Նվագարանաշինության ավանդույթները ժամանակակից Գյումրիում – Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 61:

Հ.Ստեփանյան,Գյումրու ավանդական նվագարանային երաժշտության բնորոշիչների շուրջ - Շիրակի պատմամշակութային ժառանգու­թյունը, Հանրապետական վեցերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2004, էջ 99:

Հ.Ստեփանյան,Գրերի գյուտը և ձայնագրության համակարգի սկզբնավորումը հայ միջնա­դարյան մասնագիտացված երաժշտության մեջ - Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազ­գային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005, էջ 135:

Հ.Ստեփանյան,Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիրների համատեքստում-Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2005, էջ 182:

Հ.Ստեփանյան,Անհատ երաժիշտների մասին հիշատակությունները հայ պատմագրության մեջ (V-XV դդ.) - Շիրակի հայագիտական կենտրոն «Գիտական աշխատություններ», հատոր 4, Գյումրի 2001, էջ 122:

Հ.Ստեփանյան,Որոշ դիտարկումներ օրհնության ժանրի մասին «Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ. Ա, Երևան, 2002, էջ 82

Հ.Ստեփանյան,Կանոնի ընդլայնման սկզբունքները հայոց ուշ միջնադարյան պաշտոներգության մեջ - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 5, Գյումրի, 2002, էջ 173:

Հ.Ստեփանյան,Երաժշտությունը հին հայոց ողբական արարողությունում – Ծիսական պարը հայոց մեջ, Երևան, 2002, էջ 63:

Հ.Ստեփանյան,Հին Հայաստանի երաժշտական մշակույթի հարցերը Սրբուհի Լիսիցյանի աշխատություններում - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 6, Գյումրի, 2003, էջ 104:

Հ.Ստեփանյան,Երաժշտության տեսության խնդիրներին առնչվող հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ - Շիրակի հայագիտական կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 7, Գյումրի, 2004, էջ 120-125:

Հ.Ստեփանյան,Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները վկայում են. (Անհատ երաժիշտներ) - «Երաժշտական Հայաստան», N 1 (12), Երևան, 2004, էջ 21:

Հ.Ստեփանյան,Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունը հայ երաժշտագիտական մտքի կիզակետում - Ավետ Տերտերյան – 75 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 164:

Հ.Ստեփանյան,Մասնագիտացված երաժշտության ժանրերի մասին հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ - «Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ. Բ, Երևան, 2005, էջ 150:

Հ.Ստեփանյան,Արդի երաժշտագիտության որոշ խնդիրների շուրջ – Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր 7, Գյումրի, 2005, էջ 120:

Հ.Ստեփանյան,Ալեքսանդրապոլի աշուղական և սազանդարական արվեստում տարածված մի քանի մուղամների շուրջ – Հայ աշուղագիտությունը և արդի հիմնա­խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 42:

Հ.Ստեփանյան,Մուղամների մշակման Ն.Տիգրանյանի սկզբունքները - ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա­տություններ», հատոր 8, Գյումրի, 2005, էջ 100:

Հ.Ստեփանյան,Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիրների համատեքստում -Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 566:

Հ.Ստեփանյան,Հայ միջնադարեան երաժշտութեան տեսութեանն առնչուող յիշատակութիւնները Ե-ԺԵ դդ. ձեռագրերի յիշատակարաններում - Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հ. ԻԶ, Պէյրութ, 2006, էջ 29:

Հ.Ստեփանյան,Նվագարանները հայ միջնադարյան գուսանական արվեստում - «Արվեստ և ժամանակ. հայացք Գյումրուց», 2006, N1, էջ 32:

Հ.Ստեփանյան,Անանիա Շիրակացի -«Արվեստ և ժամանակ. հայացք Գյումրուց», 2006, N1, էջ 12:

Հ.Ստեփանյան,Ավետ Տերտերյանը երաժշտական մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրների մասին - Ժամանակակից պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր 8, Գյումրի, 2006, էջ 123:

Հ.Ստեփանյան,Նվագարանները հին հայոց բանակում - ՀՀ ԳԱԱ « ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա­տություններ» ,հատոր 9, Գյումրի, 2006, էջ 81-84:

Հ.Ստեփանյան,Ազգային գործոնի դրսևորման սկզբունքները XX դարի հայ երաժշտության մեջ - XX դարի հայ երաժշտության դասականներ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2006, էջ 77:

Հ.Ստեփանյան, Հայ ազգային մոնոդիան կոլեկտիվ անգիտակցականի հոգեբանական հոլովույթում-Գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան, 2006 էջ31:

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Գրերի գյուտը եւ ձայնագրության համակարգի սկզբնավորումը հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության մեջ, Հայ գրերի գյուտի եւ Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, 2005, Երեւան, էջ 135-137 :

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Հայոց գրերի գյուտը երաժշտատեսական խնդիր­ների համատեքստում, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600- ամյակին, զեկուցումների դրույթներ, 2005,Երեւան, Գիտություն, էջ 566-572:

Հ.Ստեփանյան (Հարությունյան), Ալեքսանդրապոլի աշուղական եւ սազանդարական արվեստում տարածված մի քանի մուղամների շուրջ, «Հայ աշուղագիտությունը եւ արդի հիմնախնդիրներըե գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2005, Երեւան, էջ 42-46:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Որոշ դիտարկումների Ալեքսանդրապոլ-Շուշիի երաժշտական աղերսների շուրջ, Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2007, Երեւան, Գիտություն, էջ 295-301,

Հ.Հարությունյան, Մուղամը Նիկողայոս Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Հայ պրոֆեսիոնալ երաժշտական արվեստը եւ Գյումրին» գիտաժողովի նյութեր, 18-20 հունիսի 2006, Գյումրի, Էլդորադո, էջ 70-75:

Հ.Հարությունյան, Ալեքսանդրապոլը հայ-ռուսական երաժշտական մշակույթների խաչմերուկում, «Հայ-ռուսական երաժշտական մշակութային կապեր» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2008, Գյումրի, էջ 105-110,

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Մուղամների մշակման Ն. Տիգրանյանի սկզբունքները, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»,Գյումրի, 2005, հատոր 8, էջ 100-104:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Մասնագիտացված երաժշտության ժանրերի հիշատակությունները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ, ՙՄանրուսում՚ 2005, հ. Բ, էջ 150-158:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Ա. Տերտերյանը երաժշտական մասնագիտական կրթության հիմնախնդիրների մասին, Ժամանակակից պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհում, 2006, հ. 8, Գյումրի, էջ 123-125:

Հ.Հարությունյան (Ստեփանյան), Հ. Ափինյան, Նվագարանները հին հայոց բանակում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, 2006, հատոր 9, էջ 81-84:

Հ.Հարությունյան, Մուղամների մշակումները Ն. Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Հայ պրոֆեսիոնալ երաժշտարվեստը եւ Գյումրին» երաժշտագիտական հոդվածների ժողովածու, 2007, Գյումրի, էջ 100-105:

Հ.Հարությունյան, Ալեքսանդրապոլի երաժշտական կյանքը, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, 2008, հատոր 11,էջ 40-48:

Հ.Հարությունյան,Արամ Քոչարյանի գրառումներն աշուղ Շերամի կյանքի ու ստեղծագործության մասին, «Գիտական աշխատություններ»,Գյումրի, 2009, հատոր 12, էջ 166-171:

Հ. Հարությունյան, Գյումրու երաժշտական կյանքը, Գյումրի. քաղաքը եւ մարդիկ, խմբ՝ Վ. Ղուկասյան, Գյումրի, 2009, էջ 2367-383,

Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլը հայ-ռուսական երաժշտական մշակույթների խաչմերուկ, «Հայ-ռուսական մշակութային կապեր» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2008, էջ 105-110:

Հարությունյան Հ., Մուղամների մշակումները Նիկողայոս Տիգրանյանի ստեղծագործության մեջ, «Գեղարվեստական միտք», Երևան, 2008, էջ 21-28:

Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլի երաժշտական կյանքը, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 11, Գյումրի, 2008,:

Հարությունյան Հ., Արաքսի Գյուլզադյան, «Արվեստ և ժամանակ», Գյումրի, 2008, N1-2, էջ 16-18 :

Հ.Հարությունյան, Արաքսի Գյուլզադյան, «Մշակույթ», Երևան, 2009, N3, էջ 31-33:

Հ.Հարությունյան, Աշուղ Շերամի հեքիաթները, «Ոսկե Դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, Երևան, 2009, էջ 112-116:

Հ.Հարությունյան, Երաժշտական կյանք (1 հրտ. մամուլ), «Գյումրի. քաղաքը և մարդիկ» (հեղինակային կոլեկտիվ), Գյումրի, 2009, էջ 367-383:

Հ.Հարությունյան, Կոմիտասի ստեղծագործությունները ռուսական երաժշտագիտական մտքի տիրույթում (0.25 հրատ.մամուլ), «Հայ-ռուսական մշակութային կապեր» ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 182-186:

Հ.Հարությունյան, Շերամի երգերը Արամ Քոչարյանի գրառումներում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ. 12, Գյումրի, 2009,էջ 166-171:

Հ.Հարությունյան, Ութձայն համակարգը հայ միջնադարյան երաժշտության բուհական դասընթացում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 13, Գյումրի, 2010, էջ 115- 119 :

Հ.Հարությունյան, Աշուղ Իգիթի երաժշտամտածողության բնորոշիչները Հ.Ափինյանի ուսումնասիրության մեջ: «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 215-218

Հ.Հարությունյան, Ե.Վարոսյան, Ալեքսանդրապոլյան մուղամների մշակումները Ն.Տիգրանյանի կամերային ստեղծագործություններում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» միջազգային 8-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 202-208:

Арутюнян А. Развитие армянской национальной монодии в духовной культуре сред­не­векогого Ани/ The fundamentals of our Spirituality միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Բաթումի, 2011, էջ 188-191:

Հարությունյան Հ., Գրիգոր Մագիստրոսը եւ Անիի երաժշտական մշակույթը /«Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտաժողով զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երեւան, 2011, էջ 61-64:

Հարությունյան Հ., Գրիգոր Մագիստրոսը եւ Անիի երաժշտական մշակույթը /«Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոնե միջազգային գիտաժողով զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երեւան, 2011, էջ 61-64:

Հարությունյան Հ, Շիրակի ժողովրդական երաժշտության հիմնական առանձնահատկությունները 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր14, Գյումրի, 2011,:

Հարությունյան Հ,, Շիրակյան պարեղանակները Ա. Բրուտյանի գրառումներում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 15, Երևան, 2012թ., էջ 143-147:

Հարությունյան Հ,, Կարսի եւ Ալեքսանդրապոլի աշուղական ավանդույթների փոխառնչակցությունները  XIXդ. /մաս Ա/, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր 16, Երևան, 2013թ., էջ 72-79:

Հարությունյան Հ,  Շիրակի երաժշտական բանահյուսության արդի դրսևորումները, ԳԱԱ ՇՀՀԿ «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր 18, 2015, էջ 139-145:

Հարությունյան Հ., Տաթևի համալսարանը որպես հայ միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության կենտրոն, Եր., «Տաթևի համալսարանը որպես գիտական, կրթական կենտրոն» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2015, էջ 45-52:

  Հարությունյան Հ., Ժողովրդական երգը որպես փրկված մշակույթ, «Հայոց ցեղասպանություն-100. Ճանաչումից՝ հատուցում» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Եր., 15-16 հոկտեմբերի 2015թ., «Գիտություն» հրատ., Եր., 2015, էջ 310-313:
 

Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլի աշուղական համքարությունը աշուղ Խայաթի հուշերում, Գյումրի,  «Գիտական աշխատություններ», հ.19, 2016, էջ 208-214:

  Арутюнян А. Г., Матикян А.К., Карс-Александраполь: Ашугские традиции. Исследовательский центр информационно-правовых технологий, Уфа,2016,с.9-14 (на англ. яз.)
  Հարությունյան Հ.Հ., Ալեքսանդրապոլի աշուղական դպրոցի ձևավորման նախա­դրյալները, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 9-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 24-25-ը սեպտեմբերի 2016թ., Եր., 2016, էջ 198-202:
  Հարությունյան Հ., Ալեքսանդրապոլի աշուղական համքարությունը աշուղ Խայաթի հուշերում, ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հ.19, Գյումրի, 2016, էջ 208-214:
  Հարությունյան Հ.Հ., Ավանդական երաժշտության արդի դրսևորումները Շիրակում, «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, «Գիտություն» հրատ., Եր., 2016, էջ 164-167:
  Հարությունյան Հ., Կոմիտաս. Ուսուցում խմբերգով, «Կոմիտասը և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Եր., 2016, էջ 93-101:
  Հարությունյան Հ. Հ., Աշուղական ավանդույթը Ալեքսանդրապոլի քաղաքային մշակույթում, ԳԱԱ «Գիտական աշխատություններ», հ. 20, Գյումրի, 2017, էջ 216-223: 
  Հարությունյան Հ.Հ., Ալեքսանդրապոլի աշուղական համքարության գործունեությունը կոմիտասյան հիմնարար սկզբունքների համատեքստում: Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տարեգիրք, Եր., 2017, էջ 93-101
  Арутюнян А.А., Творчество ашугов Карса и Александрополя в конце XIX – начале XX вв. в контексте городской культуры. Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Р.Магомедова, сборник статей, Махачкала, 2017, С. 43-45.
  Harutyunyan H.H., Matikyan H.H. Interrelations of ashough traditions in Kars and Alexandrapol in the second half of the XIXth century. VII International Academic Congress“Fundamental and Applied Studies  in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 26–28 February 2017).Volume VII. Cambridge University Press, 2017, p. 529-532.
  Harutyunyan H. H. On Some Features of the Musical Element in Art Therapy. Международный академический вестник, № 3 (23), УФА, 2018. С. 35-38.
  Harutyunyan H. H. The Art of Ashug of Alexandrapol. World Science. № 3 (31) Vol. 6, 2018,  р. 35-38.
  Հարությունյան Հ. Հ., Ալեքսանդրապոլի աշուղական երգերը Արշակ Բրուտյանի գրառումներում, ԳԱԱ «Գիտական աշխատություններ», հ. 21, Գյումրի, 2018, էջ 15-24: 
   
   
   

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

Գիտական աշխատություններ
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2023