ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

   
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ (ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ) ԵՒ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրաբարի շարադասությունը /5-րդ դար/, Երևան, Գիտություն, 2005, 256 էջ:
Հիմնադիր խմբագիր է ՇՀՀ կենտրոնում հրատարակվող.

ա) «Գիտական աշխատություններ» ժողովածուի 1-20 հատորների 

բ) «Շիրակի հնագիտական և պատմազգագրական ուսումնասիրություններ» մատենաշարի 1-2-րդ պրակների
Ս. Հայրապետյան, Լ.Հախվերդյան, Վ.Աճեմյանը ժամանակակիցների հուշերում, Երևան, «Արեգ» հրատ. 1997, 272 էջ:

ԳՊՄԻ – 75. տարեգիրք, Գյումրի, Էլդորադո, 2009, 74 էջ
ԳՊՄԻ -80 պատմություն Գյումրի, Էլդորադո, 2014, 104 էջ

Հանդիսացել է նաև 17 մենագրությունների գիտական խմբագիր:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Ս. Հայրապետյան, Ուղիղ խնդրի շարադասությունը դասական գրաբարում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, 9, էջ 71-84:

Գրաբարի պարզ նախադասության բաղադրիչների փոխդասավորության սկզբունքների մասին, Երիտասարդ լեզվաբանների III հանրապետական գիտաժողովի նյութեր,Ծաղկաձոր, 1982, էջ 18-19:

Գլխավոր անդամների դիրքային հարաբերակցությունը գրաբարում, ՙԲանբեր Երևանի համալսարանի՚,1982, 1, էջ 193-204:

Գրաբարում շարադասության ոճական արժեքի մասին, Երիտասարդ լեզվաբանների IV հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1984, էջ 40-41:

Ենթակայի, ստորոգյալի և ուղիղ խնդրի շարադասությունը գրաբարի (5-րդ դար) պատմողական նախադասություններում, «Լեզվի պատմության հարցեր», պր 2, Երևան, 1985, էջ 59 – 169

Կրկնակի ուղիղ խնդիրներով գրաբարյան բայական կառույցները և դրանց ուսուցումը բուհում, ԳՄԻ 50-ամյակին նվ. հոբելյանական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Լենինական, 1985, էջ 42-43:

Մայրենիի մաքրության համար,«Գրական թերթ», Երևան, 1985, 14, 0,25 մամուլ:

Գրաբարի դասավանդման արդիական խնդիրները բուհում, ՙԼեզվի ուսուցման հարցեր՚ հանրապետական գիտամեթոդական երրորդ կոնֆերանսի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, 1986, էջ 19-21:

Ուսանողական գիտական աշխատանքի կատարելագործման խնդիրները հայոց լեզվի ուսուցիչների մասնագիտական նախապատրաստման տեսանկյունից (ռուսերեն), «Ուսուցիչների պատրաստման արդիական խնդիրները» համամիութենական գիտաժողովի նյութեր, Լենինական, 1987, էջ 4-6:

Բնագրի կազմության մեջ դետերմինանտների դերի մասին (ռուս.), Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական VI գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1988, էջ139-140:

Ս. Մելքոնյանի համահեղ., Զեղչված միավորով գոյականական կապակցություններ, ԳՊՄ-ի գիտական աշխատություններ, Երևան, 1993, էջ 98-109:

Հայերենի շարահյուսությունը պատմական քերականության հայեցակետից, ԳՄԻ 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութեր (զեկուցումների հիմնադրույթներ),Գյումրի, 1994, էջ 83-85:

Ս. Մելքոնյանի համահեղ., Հ. Թումանյանը և հայերենի պատմության մի քանի հարցեր, ԳՄԻ 60-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութեր (զեկուցումների հիմնադրույթներ), Գյումրի, 1994, էջ 91-95:

«Լեզու նախնեաց», Գրաբարի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Շիրակի հոգևոր դպրոցի համար, Գյումրի, 1994, 6 մամուլ:

Բայի բաղադրյալ ժամանակաձևով գրաբարյան մի կառույցի շարադասության մասին, Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Վանաձոր, 1995, էջ 74-75:

Գրաբարյան տարրը Գյումրու ժամանակակից խոսվածքում, ՙՇիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը՚ հանրապետական 2-րդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996, էջ 31-33:

Թե ուզում ես երգդ լսեն…,«Գրական թերթ», Երևան, 1997, 7, 0,4 մամուլ:

18-ի Մայիսի պատմական խորհուրդը, Մայիսյան հերոսամարտերի և 1-ին Հանրապետության 80-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 1998, էջ 56-62:

Հայերենի անցողական կառույցների շարադասության մի քանի հարցեր, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ՙ«Գիտական աշխատություններ», հատոր. .1, Երևան,ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1998, էջ 96-110:

Պեսպիսությունը հին հայեենում, ԳՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 1998, էջ 60-61:

Հայերենի շարադասության ոճական հնարավորությունների շուրջ, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», հատոր. 3,Երևան, 2000,էջ 92-99:

Գյումրու արդի լեզվավիճակի քննության շուրջ, ՇՊՄԺ չորրորդ հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 50-51

Ոճական շրջումը գրաբարում, ԳՊՄԻ տարեկան գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2000, էջ 73-80:

Կրավորական կառույցի հիմնաբաղադրիչների փոխդասավորությունը հայերենում, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» ,հատոր. 4, 2001,էջ 62- 69:

Հատուկ հնչերանգով նախադասությունների շարադասական կաղապարները դասական գրաբարում, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ»­, հատոր. 5, 2002,էջ 40-48:

Ժամանանակակից բուհում գրաբարի ուսուցման մեթոդների մասին, «Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում», հ. 4, Գյումրի, 2002, էջ 23-25:

Հարցական նախադասությունների շարադասական կաղապարները գրաբարում, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» , հատոր.6, 2003,  էջ 26-36:

Գրաբարի բացականչական նախադասությունր և նրա շարադասական կաղապարները, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», ,հատոր . 7, 2004,էջ 98-105:

Անվանական անդեմ նախադասությունների շարադասությունը գրաբարում,«Կանթեղ», «Ասողիկ» հրատ., 2004, 4, էջ128-132:

Դասական գրաբարի բնության խնդիր բայական լրացումների շարադասության հարցի շուրջ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2004, 3,էջ 36-43:

Եղանակիչ բայով նախադասությունների շարադասությունը 5-րդ դարի հայ մատենագրության լեզվում, «Նոր դար» համահայկական հանդես, 2004, 4, էջ 125–128:

Թումանյանի քառյակները նորովի մեկնաբանությամբ, «Գրական թերթ», 2004, 38, 0.5 մամուլ:

Ներգործական նախադասություններ շարադասության կաղապարման հարցի շուրջ, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտում «Մաշտոցյան գրերի 1600-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր», Երևան 2005, էջ 68-75:

Գրաբարի բայական անդեմ նախադասությունների շարադասությունը, ՙԷջմիածին՚ պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր աթոռոյ ս. Էջմիածնի, 2005, յունուար, էջ 88 – 90:

Գրաբարի չեզոք կառուցվածքի նախադասությունների շարադասության հարցի շուրջ, Հայոց գրերի ստեղծման 1600 - ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2005, էջ 153-157:

Լ.Խաչատրյան, Գ.Թոսունյան. Գրաբարի դասագիրք, ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների՚, 2005, 1, էջ 222 – 224:

Պարագայով կառույցների շարադասական կաղապարները գրաբարում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2005, 3, էջ 65-77:

Շարունակվող երթ, ՇՊՄԺ յոթերորդ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 3-6:

Գրաբարի բուհական ուսուցման հարցեր, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխա տություններ», Գյումրի, հատոր 11, 2008 էջ 153-157:

Գյումրու արդի խոսվածքը, ՇՊՄԺ ութերորդ միջազգային գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 265-278:

Գրաբարի նախադասության հնչերանգային տիպերի ուսուցումը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» , հատոր 13, Գյումրի, 2010 , էջ 108-114:

Միակազմ նախադասությունների ուսուցումը գրաբարի բուհական դասընթացում, ՀՀ Անկախության 20-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2010, էջ 31-34:

Բնության խնդիրների դիրքային բաշխման օրինաչափությունները գրաբարում, Հր.Աճառյանի ծննդյան 135-ամյակին նվիրված ԳՊՄԻ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, 2011, էջ 172-188: 

Գրիգոր Մագիստրոսը եւ Անիի երաժշտական մշակույթը /«Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական եւ քաղաքակրթական կենտրոն միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 61- 64 /համահեղ./: 

Շիրակի Հայագիտականը, «Լեզվաշխարհ», թիվ 2, Երևան, 2011, էջ 34-39:

Խոսվածքի երեկն ու այսօրը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր. 14, 2012,

Հայերենի կրավորական կառույցը, ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», Գյումրի, հատոր. 17, 2014, էջ 142-151: 

 

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2019
FAST-DESIGN