ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՔԱՂԱՔ ԳՅՈՒՄՐԻ, ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - 5Ա, ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՅԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Արմեն Սերգոյի Հայրապետյան
ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի տնօրեն
a.hayrapetyan@shirakcenter.sci.am

1997 թվականին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, նպատակահարմար և ժամանակադեպ համարելով Գյումրիում հայագիտական կառույցի գոյությունը, որոշեց տեղում ստեղծել Շիրակի նյութական և հոգևոր մշակույթի կենտրոն, որը մինչև 2002 թվականը գործում էր որպես ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մասնաճյուղ: 2003 թվականից կենտրոնը ստացավ ինքնուրույն ՊՈԱԿ-ի կարգավիճակ՝ վերանվանվելով ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի, որն առայսօր ՀՀ ԳԱԱ համակարգի միակ ոչ մայրաքաղաքա յին հայագիտական կառույցն է, իր 22 աշխատակիցներով (գիտական կազմը՝ 18 գիտաշխատող, 2 գիտության դոկտոր, 13 գիտությունների թեկնածու): Ստեղծման օրից կենտրոնում հիմնական գիտական ուղղությունները պատմական Շիրակ գավառի ազգագրություն, հին ու նոր պատմություն, հնագիտության և բանահյուսության խնդիրներն են, նաև էթնո-հոգեբանական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որ տարվում են մարզի ներկայիս տարածքում:

ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի 2020թ. գիտական միջոցառումներ

1. Հանրապետական գիտական ընթերցումներ նվիրված հնագետ Լ. Եգանյանի հիշատակին - 22 մայիս 2020թ., ՇՀՀ կենտրոն։

2. Ազգագրական ընթերցումներ - 17  հուլիսի 2020 թ. ՇՀՀ կենտրոն:

3. «Պատմության դասերը. 1920-2020 թթ. հին խնդիրներ և նոր մարտահրավերներ» երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոց - 1-14-ը օգոստոսի 2020 թ., ՇՀՀ Կենտրոն:

4. «Հոգևոր Շիրակ. պատմական ուղի և արդիականություն» միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի ստեղծման 100-ամյակին -19-20-ը սեպտեմբերի 2020թ․, ՇՀՀ կենտրոն, Շիրակի մարզպետարան, ՀԱԵ Շիրակի թեմ:

5. Պատմագիտական ընթերցումներ նվիրված Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստասման 100-ամյակին, 13 նոյեմբերի 2020թ., ՇՀՀ կենտրոն։

 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА ШИРАКСКОГО ЦЕНТРА АРМЕНОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАН РА

1. Республиканские научные чтения, посвященные памяти археолога Л. Еганяна, 22 май 2020, НАН РА ШЦАИ.

2. Этнографические чтения, 17 июль 2020, НАН РА ШЦАИ

3. "Уроки истории: 1920-2020гг. старые проблемы и новые вызовы" Международная летняя школа для молодых ученых, 1-14 август 2020, НАН РА ШЦАИ

4. "Духовный Ширак: исторический путь и современность" международная конференция, посвященная 100-летию основания Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви, 19-20 сентябрь 2020, НАН РА ШЦАИ, Ширакское региональное правительство, Ширакская епархия ААЦ

5. Исторические чтения, посвященные 100-летию установления советской власти в Армении, 13 ноябрь 2020, НАН РА ШЦАИ

 


ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը
2020թ. սեպտեմբերի 19-20-ին հրավիրում է առկա կամ հեռակա կարգով մասնակցելու
Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի ստեղծման 100-ամյակին նվիրված
«Հոգևոր Շիրակ. պատմական ուղի և արդիականություն»խորագրով միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներին

Զեկուցումներ կլսվեն հետևյալ ուղղություններով՝

 • Պատմություն (եկեղեցու պատմություն, պատմագիտություն, ժողովրդագրություն, վիմագրություն),
 • Ազգաբանություն (ազգագրություն, արվեստ, ճարտարապետություն) և
 • Աստվածաբանություն:

Կազմկոմիտեի կողմից երաշխավորված մասնակիցների զեկուցումները նյութերի առան­ձին ժողովածուով կհարատարակվեն գիտաժողովի նախօրեին:
Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար խնդրում ենք մինչև 30.04.2020 թ. ՇՀՀ կենտրոնի էլ. հասցեին (hkentron@mail.ru, կամ shhch@shirakcenter.sci.am) ուղարկել անձնական տվյալներով մասնակցության հայտ /տես՝ հայտի ձևեր բաժնում/ և զեկուցման տեքստը՝ մինչև 8 էջ:
Կազմկոմիտեի կողմից ընտրված մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև հունիսի 30-ը: Գի­տաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը:
Կազմկոմիտեն հոգում է հյուրերի սննդի, հանգստի և գիշերակացի ծախսերը:

ՀՈԴՎԱԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • Զեկուցման վերնագիրը-(կենտրոնում՝ 14 տառաչափով, մեծատառ, bold, sylfaen)
 • Վերնագրի տակ հեղինակի անուն, ազգանուն, գիտական աստիճան, կազմակեր­պու­թյուն (աջ կողմից, տառաչափը՝ 12)
 • Անոտացիա (հոդվածի կարճ բնութագիրը 5-7 տող, տառաչափը՝ 12)
 • Հոդվածի առավելագույն ծավալը 8 էջ (ներառյալ ½-ական էջ ամփոփումները երկու լե­զու­ներով)
 • Տառատեսակ-հայերեն՝ sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman
 • Տառաչափ-տեքստում՝12, տողատակում՝ 9
 • Միջտողային-1,5
 • Լուսանցքներ-2սմ՝ բոլոր կողմերից
Նշված պահանջներին չհամապատասխանող հոդվածները կվերադարձվեն հեղի­նակներին և սահմանված ժամկետում չլրամշակվելու դեպքում չեն հրատարակվի։

 


Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА 19-20 сентября 2020г.
приглашает принять участие (очно или заочно) в международной конференции

“Духовный Ширак: исторический путь и современность”, посвященной 100-летию создания Ширакской епархии  Армянской Апостольской церкви

Направления докладов:

 • История (история церкви, историография, демография, литография)
 • Генеология (этнография, искусство, архитектура)
 • Теология

Рекомендованные оргкомитетом доклады участников будут опубликованы в отдельном сборнике материалов накануне конференции.
Для участия в конференции просим до 30.04.2020 г. на электронный адрес  Ширакского центра (hkentron@mail.ru, или shhch@shirakcenter.sci.am) отправить заявку на участие с личными данными (см. aplication form) и текст доклада до 8-ми страниц.
Выбранные оргкомитетом участники будут проинформированы до 30-го июня. Рабочие языки конференции – армянский, русский, английский.

Оргомитет обязывается обеспечить все затраты проживания (питание, ночевка).

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДÚЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА

 • Заглавие доклада – в центре, размер шрифта- 14, с прописными буквами, bold, sylfaen.
 • Под заглавием имя, фамилия автора, ученая степень, организация (с правой стороны, размер шрифта - 12)
 • Аннотация (краткое описание доклада 5-7 строк, размер шрифта - 12)
 • Максимальный обúем доклада 8 страниц (включая по полстраницы резюме на двух языках)
 • Шрифт – армянский sylfaen, русский и английский - Times New Roman
 • Размер шрифта – в тексте 12, в примечании – 9
 • Межстрочный – 1,5
 • Поля – 2см со всех сторон
Доклады не соответствующие этим требованиям будут возвращены авторам и при неотредактировании в указанный срок не будут опубликованы

 

  Հայաստանի Հանրապետություն
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի,
Վազգեն Սարգսյան - 5Ա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն

«Գիտական աշխատություններ»
scient.works@shirakcenter.sci.am

ՇՊՄԺ միջազգային գիտաժողով
shhch@shirakcenter.sci.am

  Քաղաքային՝ +374 312 69974
Բջջային՝ +374 94 213841
 
info@shirakcenter.sci.am © 2011-2020
FAST-DESIGN